Sökning: "linda lindberg"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden linda lindberg.

 1. 1. "Det är svårt att veta hur mycket jobb som är för mycket" : En studie om hur arbetsrelaterad stress kan uppkomma hos unga, nyrekryterade.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Josefin Lindberg; Caisa Nyman; Linda Segerström Melin; [2017]
  Nyckelord :Arbetsrelaterad stress; Normativ styrning; Organisationskultur; Normer och Värderingar; Unga vuxna; Nyrekryterade; Prestationer; Anpassning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är fler och fler personer som upplever arbetsrelaterad stress och som på grund av det får utmattningssyndrom. Många av dem som blir drabbade är unga vuxna som är nya i arbetslivet. LÄS MER

 2. 2. RTI på sfi RTI. (Respons To Intervention) för kortutbildade sfi-elever med fokus på avkodning och läshastighet

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Linda Axmarker; [2017]
  Nyckelord :sfi; kortutbildade; lässvårigheter; avkodning; RTI; förebyggande undervisning; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Elever inom utbildning i svenska för invandrare (sfi) som inte har utvecklat läs- och skrivförmåga på sitt modersmål ska få läs- och skrivinlärning inom ramen för sfi-utbildningen Det finns ett forskningsbehov att didaktiskt följa dessa elevers väg mot att bli litterata, i synnerhet för elever med läs- och skrivsvårigheter. Lästeorier bygger på att läsning handlar både om avkodning och förståelse (Kamhi & Catts, 2014) men i andraspråksforskningen har man inte forskat lika mycket på avkodning som man forskat på läsförståelse (Hyltenstam, 2010). LÄS MER

 3. 3. Utvecklingssamtal i grundskolan : - Ett möte mellan hem och skola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Linda Lindberg; [2016]
  Nyckelord :Kommunikation; Trepartssamtal; Individuell utvecklingsplan;

  Sammanfattning : Arbetat handlar om utvecklingssamtal. Jag har undersökt hur elever och lärare i grundskolans tidigare år upplever utvecklingssamtalet, samt tagit reda på vad tidigare forskning säger om vikten av förberedelser inför och utvärdering av ett utvecklingssamtal. För att få redan på elever upplevelser har jag intervjuat några elever. LÄS MER

 4. 4. Landshövdingarna och länsresidensen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Sebastian Lindberg; Linda Myrin; [2014-09-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I Sverige råder fortfarande boplikt för landshövdingar, vilken avskaffats i alla andra nordiska länder. Den innebär att landshövdingar är tvungna att bo i de fastigheter som anvisas dem av regeringen, vilket i 20 fall av 21 är länsresidens. En förmån på pappret som kan bli kostsam i praktiken. LÄS MER

 5. 5. Hantering av goodwillnedskrivning efter införandet av IAS 36 – En studie om strategier vid redovisningsfrihet.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Linda Bengtsson; Caroline Lindberg; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: IFRS infördes 2005 som standard för alla noterade bolag i Sverige. Standarden innebar ett skifte från historiskt anskaffningsvärde till verkligt värde och medförde stora förändringar gällande värderingen av goodwill. LÄS MER