Sökning: "linda lindberg"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden linda lindberg.

 1. 1. Operationssjuksköterskors upplevelser av teamarbete på operationssal : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Isabelle Thimberg; Linda Appelgren Lindberg; [2020]
  Nyckelord :Operationssal; operationssjuksköterska; teamarbete; upplevelse;

  Sammanfattning : Introduktion: Operationssjuksköterskan medverkar i ett interprofessionellt team på operationssalen där teamarbeten sker kontinuerligt i det dagliga arbetet. I teamet har operationssjuksköterskan ett omvårdnadsansvar för patientens perioperativa vård. LÄS MER

 2. 2. “Vi gör nog många saker som är rätt, men vi vet nog inte vilka saker som gör vad” : - En kvalitativ studie om polisers attityd kring forskning och evidensbaserade polisiära metoder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi; Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Linda Juntunen Lindberg; Therese Thette Lindström; [2020]
  Nyckelord :Crime prevention; evidence-based methods; police attitudes; community oriented policing; problem oriented policing; Brottsprevention; evidensbaserade metoder; polisers attityd; community oriented policing; problem oriented policing;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka polisanställdas attityd kring forskning och evidensbaserade polisiära metoder inom det brottsförebyggande arbetet. Vi genomförde semistrukturerade intervjuer med 9 poliser och analyserade dessa med en kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 3. 3. Specialpedagogens utmaningar i en komplex yrkesvardag.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linda Andrén; Katarina Sunder Lindberg; [2020]
  Nyckelord :communitys of practice; komplex yrkesroll; situated learning; specialpedagogens utmaningar;

  Sammanfattning : Resultatet av studien kan visa vad blivande specialpedagoger har att vänta av sin blivande yrkesroll. Vi hoppas att genom studien kan ge läsarna en djupare förståelse för yrkets komplexitet och de utmaningar specialpedagoger kommer att möta i en framtida yrkesroll. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med Lifecare samordnad planering inom primärvård : En fokusgruppsstudie

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Linda Karlsson; Anna Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Lifecare; Samordnad individuell planering; Sjuksköterskor; Ansvar; Personcentrerad vård; Fokusgruppsintervjuer; Kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Lifecare samordnad planering är ett IT-stöd som har till ändamål att upprätta en oavbruten vård- och omsorgskedja mellan vårdaktörer och därigenom främja personcentrerad vård, stärka vårdkvalité och effektivisera vårdverksamhet. Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med Lifecare samordnad planering inom primärvård. LÄS MER

 5. 5. "Det är svårt att veta hur mycket jobb som är för mycket" : En studie om hur arbetsrelaterad stress kan uppkomma hos unga, nyrekryterade.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Josefin Lindberg; Caisa Nyman; Linda Segerström Melin; [2017]
  Nyckelord :Arbetsrelaterad stress; Normativ styrning; Organisationskultur; Normer och Värderingar; Unga vuxna; Nyrekryterade; Prestationer; Anpassning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är fler och fler personer som upplever arbetsrelaterad stress och som på grund av det får utmattningssyndrom. Många av dem som blir drabbade är unga vuxna som är nya i arbetslivet. LÄS MER