Sökning: "linda wiik"

Hittade 1 uppsats innehållade orden linda wiik.

  1. 1. Mamma Pappa har ni tid att prata om tankar och känslor? En studie om mentaliseringsförmågans utveckling i samspelet mellan föräldrar och barn

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Linda Oxblad; Linda Wiik; [2011]
    Nyckelord :mentalisering; anknytning; relationellt stöd; samspel; anknytningsintervju; Adult Attachment Interview; Relational Support Inventory; Reflective function.; Social Sciences;

    Sammanfattning : En fråga inom mentaliseringsforskningen som fortfarande återstår att bli besvarad är vad det är i samspelet mellan föräldrar och barn som har betydelse för barnets utvecklande av mentaliseringsförmåga. Vidare saknas forskning rörande hur mammas och pappas bidrag samverkar i denna effekt. LÄS MER