Sökning: "lindströms modell"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden lindströms modell.

 1. 1. Hur gör bildlärarna i praktiken? - Observationer kring formativ bedömning i bildämnet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Linn Allén; [2019-07-02]
  Nyckelord :Formativ bedömning; bildundervisning; bedömningsstrategier; stöttning;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur tre bildlärare i Göteborg arbetar med formativ bedömning i bildämnet, i syfte att bidra med insikter på området. Där har teorier kring stöttning och Lindströms modell för bildundervisningens olika lärandeformer utgjort de teoretiska utgångs- punkterna. LÄS MER

 2. 2. Ökad livskvalité för vem? - En litteraturstudie om sociala insatser för barn med autism

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Miranda Forsberg; Malin Pettersson; [2018]
  Nyckelord :autism; barn; behandling; insats; kön; genus; livskvalité; socialt arbete;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att barn med autism generellt har sämre livskvalité än andra barn, att barn med autism är känsligare för stress samt att diagnosen tar sig olika uttryck hos flickor respektive pojkar. Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka sociala insatser för barn med autism som finns beskrivet i forskning och vilka positiva effekter dessa kan ha. LÄS MER

 3. 3. Att synliggöra Bildämnet för elever inom autismspektrum : Om att tillämpa estetiska läroprocesser och visuella hjälpmedel vid undervisning i ämnet Bild

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Malgorzata Bojkowska; [2017]
  Nyckelord :autism; bildundervisning; kognitivfunktionsvariation; visuell organisation; förvånande kunskap;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka hur de estetiska läroprocesserna tillämpas av bildlärare i bildundervisningen för elever inom autismspektrum. Centrala frågor för studien har varit vilka metoder/strategier bildlärare använder för att hjälpa elever inom autismspektrum med att skapa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser. LÄS MER

 4. 4. Förskollärares erfarenheter och syften med att använda sig av barnlitteratur i den dagliga verksamheten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Maja Sigroth; [2016]
  Nyckelord :barnlitteratur; förskola; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt förskollärare förhåller sig till användandet av barnlitteratur i den dagliga verksamheten. Med en specifik undran på vad och hur, samt vilka syften förskollärare har när de använder litteratur. Fem intervjuer har genomförts med olika förskollärare på fyra olika förskolor. LÄS MER

 5. 5. ``Musik är det universella språket för mänskligheten``: En kvalitativ studie om musik som stödjande verktyg för barns språkutvevkling

  Kandidat-uppsats,

  Författare : [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Efter att ha identifierat en brist av ett medvetet användande av musik i förskolan ville viundersöka hur musik kan användas som ett verktyg för att främja de yngre barnens verbalaspråkutveckling. Syftet med arbetet var att fördjupa vår bild av hur pedagogen i förskolan kanarbeta med musik på ett mer medvetet sätt och använda det som ett pedagogiskt redskapinriktat på att stimulera språket. LÄS MER