Sökning: "linjechef"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet linjechef.

 1. 1. En kvalitativ intervjustudie om kompetensutveckling : Linjechefers upplevelser av kompetensutveckling

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Avesta Akoi; Francisca Andersson Egana; [2020]
  Nyckelord :Competence; competence development; line managers; competence development activities; workplace learning; Kompetens; kompetensutveckling; linjechefer; kompetensutvecklingsaktiviteter; arbetsplatslärande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka linjechefers upplevelser av kompetensutveckling i sin yrkesroll. Studien utfördes på en stor global organisation i ett av huvudkontoren i centrala Stockholm. Det empiriska materialet samlades in genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer där en tematisk analys tillämpades som analysmetod. LÄS MER

 2. 2. HR:s förväntningar på förstalinje chefer. : En kvalitativ underökning i offentlig sektor.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Malin Östman; [2020]
  Nyckelord :Förväntningar; Linjechef; HR; Samarbete; Kommunikation; Kompetens och Offentlig sektor.;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa undersökning är att få en djupare förståelse om vilka förväntningar som finns mellan lokala HR och första linjecheferna i offentligsektor. Det kommer att belysas utifrån samarbete, deras olika yrkesroller, kommunikation och kompetens. Det har genomförts sex stycken interjuver med olika lokala HR. LÄS MER

 3. 3. Linjechefers upplevelser av stödet från en centraliserad HR-funktion : En kvalitativ studie baserad på linjechefernas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Alva Åström; Susanna Eriksson; [2020]
  Nyckelord :HR function; HR center; Line managers; Centralization; HR-funktion; HR-center; Linjechef; Centralisering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka samt analysera hur linjechefer upplever ett centraliserat HR-stöd. Studien är en kvalitativ fallstudie och har genomförts inom Falu kommun bestående av nio kvalitativa intervjuer med linjechefer. LÄS MER

 4. 4. Linjechefers hantering av sin HR-roll : Hur linjechefer inom Försvarsmakten resonerar och hanterar medarbetares karriärutveckling och hur HR-medarbetare kan stödja linjecheferna i deras arbete

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och sociologi

  Författare :Amanda Jolby; [2019]
  Nyckelord :Linjechef; HR-roll; Karriärutveckling; Försvarsmakten;

  Sammanfattning : Linjechefers HR-roll har under de senaste åren blivit tydligare. Empiriskt material saknas som beskriver hur chefer hanterar HR-rollen och hur de resonerar kring de HR-praktiker de är ansvariga för att hantera. Utan tillräcklig empiri inom området är det också svårt för HR-medarbetare att anpassa det stöd linjecheferna behöver. LÄS MER

 5. 5. Processägarens roll, ansvar och uppgifter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Roger Nilsson; [2019]
  Nyckelord :process management; process orientation; responsibility and tasks of the process owner; roles in process management; processledning; processorientering; processägarens ansvar och uppgifter; roller i processledning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur en organisation kan skapa förutsättningar som underlättar för processägaren i samband med implementering av processledning. För att uppfylla syftet har studien försökt besvara frågeställningarna gällande vem som bör utsestill processägare och vilket ansvar och vilka uppgifter som ska läggas på processägaren. LÄS MER