Sökning: "linjechef"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet linjechef.

 1. 1. What role to play in strategy implementation? : Constructive interplay between middle and frontline managers

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

  Författare :JENNY ÖBERG; ELIN STENLÖF; [2018]
  Nyckelord :Strategy; Strategic management; Strategy Implementation; Middle managers; Front-line manager; large enterprise; ICT; Qualitative research; Inductive; the constructive interplay; Strategi; Strategiimplementering; Mellanchef; linjechef; Storföretag; IKT; Kvalitativ forskning; Induktiv; konstruktivt samspel.;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this research was to study the interplay between middle managers (MMs) and front-line managers (FLMs) in strategy implementation (SI). To successfully manage and run a complex technology corporation a well-performed strategy is essential. LÄS MER

 2. 2. HR – stödjande expertis eller ”mjuk polis” : Linjechefers upplevelser av stöd och styrning i interaktionen med stabsfunktionen HR

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Linus Pihlsgård; Daniel Strandman; [2017]
  Nyckelord :linjechef; sjukvård; New Public Management; HR-transformation; relationell makt; chefsstöd; interaktion;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utforska hur linjechefer inom offentlig sjukvård upplever och hanterar stöd och styrning i interaktionen med stabsfunktionen HR samt hur organisatoriska omvandlingsprocesser såsom New Public Management (NPM) och HR-transformation (HRT) kan förstås utifrån ett relationellt makt- och styrningsperspektiv. Som teoretisk referensram används olika delar av Foucaults maktbegrepp och som analysverktyg styrningsteknikerna disciplinär övervakning, pastoral makt, styrningsrationalitet samt avancerad liberal styrning. LÄS MER

 3. 3. “Det här är en sådan prekär situation, så här fick vi mycket stöttning av HR” : En studie av samspelet mellan HR-medarbetare och linjechefer vid avveckling och verksamhetsflytt

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Dan Svensson; Jesper Byhlin; [2016]
  Nyckelord :HR; linjechef; verksamhetsflytt; Goffman; HR-transformation;

  Sammanfattning : Omvärlden befinner sig i ständig förändring vilket sätter krav på företag att anpassa sig. Flera företag har på senare år börjat lägga över mer av personalansvaret på linjechefer för att på så vis ge HR-medarbetare möjlighet att arbeta med strategiska frågor och därmed effektivisera personalarbetet. LÄS MER

 4. 4. Psykosociala faktorer i statligt anställda linjechefers arbetsmiljö : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Irina Gutu-Göransson; [2016]
  Nyckelord :organisatorisk och social arbetsmiljö; psykosocial arbetsmiljö; psykosociala faktorer; krav-kontrollmodellen; anstränging-belöningsmodellen; resurser; krav; linjechef; statlig myndighet;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Studiens syfte var att undersöka statligt anställda linjechefers arbetsmiljö för att identifiera psykosociala faktorer som enligt forskningen är kopplade till ohälsa. I linje med tidigare forskning och gällande rättsliga regelverk undersöktes separat faktorer som har ett positivt respektive negativt samband med ohälsa. LÄS MER

 5. 5. Första linjechefers förutsättningar för att uppnå ett hållbart arbete : En kvalitativ studie inom kommunal äldreomsorg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Elisabeth Persson; Emilia Berup; [2016]
  Nyckelord :Social work; Elderly care; First line manager; Conditions; Sustainable work; Socialt arbete; Äldreomsorgen; Första linjechef; Förutsättningar; Hållbart arbete;

  Sammanfattning : Working as first line manager in elderly care means to meet business needs and at the same time relate to the political guidelines and decisions available. In order to perform their daily work and at the same time feel good working conditions requires that managers are given the right conditions. LÄS MER