Sökning: "linjeverksamhet projekt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden linjeverksamhet projekt.

  1. 1. Projektledarens förutsättningar för kunskapsöverföring mellan produktutvecklingsprojekt

    Magister-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för informatik och projektledning

    Författare :Elisabeth Rignell; [2013]
    Nyckelord :projektledare; projektledning; kunskapsöverföring; lärande; metoder; fenomenografi;

    Sammanfattning : Kunskapsöverföring mellan projekt är ett ansvarsområde inom projektledning. Arbetsformen projekt är mycket kunskapsintensiv och det är av största vikt för organisationer att omhänderta kunskap som genereras inom projektverksamheten. LÄS MER