Sökning: "linn melin"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden linn melin.

 1. 1. Mikroplast : En studie om textilföretags kommunikation och generering av mikroplast

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Louise Melin; Linn Carlsson; [2019]
  Nyckelord :microplastics; synthetic fiber; emission; shedding; textile; environmental communication; sustainability; mikroplast; syntetfibrer; emission; textil; fällning; miljökommunikation; hållbarhet;

  Sammanfattning : Mikroplast är ett begrepp som förekommer allt mer frekvent i media och medför stor förvirring kring var det kommer ifrån och varför det är skadligt. Naturvårdsverket har listat de sju största faktorerna till emission av mikroplast i Sverige, där hushållstvätt av syntetfiber är en utav dem. LÄS MER

 2. 2. Användning av prototyper som verktyg för kravhantering i agil mjukvaruutveckling : - En fallstudie

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och system; Linköpings universitet/Programvara och system

  Författare :Linn Abrahamsson; Peter Melin Wenström; [2018]
  Nyckelord :prototype; agile software development; requirements engineering; prototyp; agil mjukvaruutveckling; kravhantering;

  Sammanfattning : Kravhantering vid agil mjukvaruutveckling är en utmaning som allt fler företag ställs inför.Prototyper, modeller som liknar tilltänkta slutprodukter, kan användas för att inhämtaviktig information om det som ska utvecklas. För att beskriva hur lik en prototyp är dentilltänkta slutprodukten används begreppet verklighetsfaktor. LÄS MER

 3. 3. Lexikal förmåga hos en- och flerspråkiga barn Sambandet mellan lexikal variation, ordmobilisering och nonordsrepetition

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Linn Kjellberg; Sara Melin; [2013]
  Nyckelord :flerspråkiga; TTR; ordflöde; nonord; lexikal förmåga.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka den lexikala förmågan hos en- och flerspråkiga (svensk-arabiska) barn med typisk språkutveckling. Studien utfördes genom att undersöka ordmobilisering och förmågan att repetera nonord på både svenska och arabiska samt lexikal variation i samtal på svenska. LÄS MER

 4. 4. Potentially conflicting interests between Hydropower and the European Unions Water Framework Directive

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära; Lunds universitet/Ekosystemteknik (CI)

  Författare :Linn Melin; [2010]
  Nyckelord :Environmental impacts; Gössendorf-Karlsdorf; Glendoe; Vojmån; Water Framework Directive; Hydropower; WFD; small-scale hydropower; Sweden; Scotland; Austria; Technology and Engineering; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Many of the water bodies in Europe are in bad ecological condition due to anthropologic impacts. Pollution and morphological changes have had a severe impact of the water environment and flora and fauna associated with such environments. LÄS MER

 5. 5. Handelsföretagens värdering av varulager : sett ur ett revisorsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Christine Melin; Linn Magnusson; [2009]
  Nyckelord :varulager; värdering; handelsföretag; revision; lågkonjunktur;

  Sammanfattning : Vid värdering av omsättningstillgångar är varulagret en av de poster som orsakar de största värderingsproblemen. I handelsföretag är värdering av varulagret den post som på grund av sin storlek på ett väsentligt sätt påverkar företagets resultat och ställning. LÄS MER