Sökning: "linn seimre rimfors"

Hittade 1 uppsats innehållade orden linn seimre rimfors.

  1. 1. Välbefinnande och distansarbete under Covid-19 pandemin : En kvantitativ studie

    Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

    Författare :Linn Seimre Rimfors; Sofia Nyström; [2022]
    Nyckelord :Arbets- och organisationspsykologi; distansarbete; välbefinnande; Covid-19; utbildningsnivå; ålder; kön;

    Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka eventuella samband mellan upplevt välbefinnande hos medarbetare under pandemin och deras inställning till att fortsätta arbeta på distans. Den syftade även till att undersöka om inställningen till fortsatt arbete på distans kunde påverkas av demografiska egenskaper som utbildningsnivå, ålder och kön. LÄS MER