Sökning: "linnea magnusson koch"

Hittade 1 uppsats innehållade orden linnea magnusson koch.

  1. 1. Att konstruera kön : En observationsstudie om språkligt bemötande i förskolan utifrån ett genusperspektiv

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

    Författare :Maria Ljung; Linnea Magnusson Koch; [2019]
    Nyckelord :Förskola; språkligt bemötande; genusperspektiv; feministisk poststrukturalism; subjektivitet; positionering;

    Sammanfattning : Detta är en observationsstudie vars syfte är att undersöka pedagogers språkliga bemötande i förskolans praktik utifrån ett genusperspektiv. Syftet besvaras utifrån följande frågeställningar: Hur ser pedagogernas språkliga bemötande med barnen ut i förskolans praktik? Vilka skillnader kan utläsas i hur pedagogerna bemöter flickor respektive pojkar? Denna studie utgår ifrån en feministisk poststrukturalistisk teori som ses som ett genusperspektiv då det grundar sig på att könsuppdelningen och tudelningen kvinnligt och manligt är socialt konstruerat och behöver ifrågasättas och överskridas för att generera att människan får fler sätt att vara på (Lenz Taguchi, 2004). LÄS MER