Sökning: "linus green"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden linus green.

 1. 1. Regnbäddar i urbana miljöer : en analys av växtgestaltning i regnbäddar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Linus Lundqvist; [2022]
  Nyckelord :regnbäddar; växtgestaltning; Nick Robinsson; ekosystemtjänster;

  Sammanfattning : När städer växer ökar också arean av hårdgjorda ytor, men i takt med detta ökar då även problematiken med att ta hand om dagvatten. I framtiden går det att förvänta sig fler och intensivare regn och därför behöver samhället ställa om sig för att klara dessa utmaningar. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhet - trendigt säljord eller viktigt budskap?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT)

  Författare :Linus Johnsson; [2022]
  Nyckelord :Social media-marknadsföring; Instagram; hållbarhet; kommunikation; grönmålning; slow fashion;

  Sammanfattning : Using sustainability claims as a sales pitch is starting to be the new norm, even though some products aren’t even close to being environmentally friendly. Marketers are exploiting the consumers lack of knowledge in sustainability as a way to convince them that their products are a good choice, especially in the fashion industry. LÄS MER

 3. 3. Den bebyggda miljöns påverkan på trygghet och säkerhet : En komparativ studie av Skogås torg och Turebergs torg

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Transportplanering

  Författare :William Pettersson Capasso; Linus Berggren; [2021]
  Nyckelord :Illumination; Crime prevention; CPTED; Green spaces; Camera surveillance; Security; Safety; Skogås torg; Turebergs torg; Belysning; Brottsprevention; CPTED; Grönska; Kameraövervakning; Säkerhet; Trygghet; Skogås torg; Turebergs torg;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka hur tryggheten och säkerheten påverkas av denfysiska planeringen av offentliga platser med inriktning på torg. För att uppfylla detta syftehar en litteraturstudie samt två fallstudier av Skogås torg och Turebergs torg gjorts. LÄS MER

 4. 4. Trädens betydelse för kulturella ekosystemtjänster : en översiktlig kunskapssammanställning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Linus Nilsson; [2021]
  Nyckelord :träd; kulturella ekosystemtjänster; ESTER; urban skog; stadsträd;

  Sammanfattning : Ekosystemtjänster används i allt större utsträckning för att visa på de värden naturen i vår vardag bidrar med. I vår urbana miljö utgör träden en stor del av den gröna infrastrukturen. LÄS MER

 5. 5. Ett sekel av grönstruktur : grönstrukturens förändringar i Dalby från 1940 till idag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Simon Persson; Linus Hjertkvist; [2020]
  Nyckelord :Green infrastructure; orthophoto; Geographical Information Systems; Lunds kommun; Dalby; landscape science; Grönstruktur; ortofoto; geografiska informationssystem; Lunds Kommun; Dalby; landskapsvetenskap;

  Sammanfattning : “A century of green infrastructure" is the thesis for this bachelor's degree in landscape science and aims to investigate how the green structure has changed in Dalby 1940-2018. The objective is realised through remote sensing of orthophotos in GIS, where continuity, land use, small biotopes and barriers, have been investigated. LÄS MER