Sökning: "listen to students voices"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden listen to students voices.

 1. 1. Delaktighet Lyssna på elevernas röster! : Vad elever som läser enligt grundsärskolans läroplan anser om delaktighet

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Elisabeth Damerau; [2021]
  Nyckelord :future; intellectual disabilities; participation; school; students;

  Sammanfattning : Elisabeth Damerau (2021) Participation: Listen to the students' voices! What students who study according to the curriculum of compulsory school for children with intellectual disabilities think about participation. Master degree in Special education, 120 p, Department of School Development and Leadership, Faculty of Education and society, Malmö University. LÄS MER

 2. 2. ”Det är därför man går här, vi har ju problem allihop i klassen” : En livsberättelse om två grundsärskoleelevers erfarenheter från sin skoltid

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Monia Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Relationships; Special School; Developmental Disabilities; Treatment; Experiences; Relationer; Grundsärskola; Utvecklingsstörning; Bemötande; Erfarenheter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en inblick i två grundsärskoleelevers erfarenheter av hur de har blivit bemötta i skolan. Studien är gjort utifrån forskningsansatsen livsberättelse för att på bästa sätt ge studiens informanters röster mest rättvisa. LÄS MER

 3. 3. Tillgänglig lärmiljö med fokus på elevers läs- och skrivutveckling : En studie om elevers uppfattningar kring lärmiljön och inkluderande processer i det klassrum där de har sin svenskundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Malin Andersson; [2018]
  Nyckelord :Learning environment; reading development; writing development; inclusive education; student perspective; Lärmiljö; läsutveckling; skrivutveckling; inkludering; elevperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap kring hur några elever i årskurs 9 uppfattar lärmiljön och inkluderande processer i det klassrum där de har sin svenskundervisning, samt hur de anser att lärmiljön kan förbättras med särskilt fokus på läs- och skrivutveckling. Studien utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande. LÄS MER

 4. 4. Narrating Me and the Discourse of Being Dealt With : Student’s democratic inclusion and execution of personalagency through the self narrative in art and media education.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Ida Schonfeld; [2016]
  Nyckelord :Learning through storytelling; self narration; agency; art education; discourse theory; democracy in schools; intersubjective relationships;

  Sammanfattning : This paper is about how students, specifically those who have become marginalized becauseof neuro psychological divergences, depression and one case of narcolepsy, may, by usingself narration in art and media education, promote agency in order to develop the capability ofself advocating. Children must develop a perspective of themselves within society and itssocial structures in order to participate in the discourses concerning themselves as is theirdemocratic right according to the United Nations Conventions of the Rights of the Child. LÄS MER

 5. 5. ACTITUDES HACIA LA VARIEDAD CANARIA : Un estudio sociolingüístico de estudiantes universitarios en Las Palmas de Gran Canaria.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Spanska

  Författare :Jennie Hellström; [2016]
  Nyckelord :Canarian variety; Gran Canaria; attitudes; sociolinguistics; verbal guise; variedad canaria; Gran Canaria; actitudes; sociolingüística; verbal guise.;

  Sammanfattning : En este estudio se analizan las actitudes lingüísticas hacia la variedad canaria en comparación con la variedad español peninsular considerado estándar de veinte estudiantes universitarios en Las Palmas de Gran Canaria. La investigadora utiliza una versión modificada del método matched guise que consiste en una grabación de cuatro versiones de un mismo texto leído por dos hablantes de la variedad canaria y dos hablantes de la variedad español peninsular considerado estándar. LÄS MER