Sökning: "liten uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 525 uppsatser innehållade orden liten uppsats.

 1. 1. Property Valuation by Machine Learning and Hedonic Pricing Models : A Case study on Swedish Residential Property

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Kanha Teang; Yiran Lu; [2021]
  Nyckelord :Real estate valuation; Machine learning; Hedonic Pricing Models; Random Forest; Stockholm; Fastighetsvärderingar; Maskininlärning; hedoniska prissättningsmodeller; Random Forest; Stockholm;

  Sammanfattning : Property valuation is a critical concept for a variety of applications in the real estate market such as transactions, taxes, investments, and mortgages. However, there is little consistency in which method is the best for estimating the property value. LÄS MER

 2. 2. FRÅN EN TRADITION TILL EN ANNAN Från hemmaförlossning till institutionalisering av förlossningsvården för Varas föderskor under 1900–1940

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Östlund; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats syfte har varit att analysera hur den institutionella förlossningsvården växte fram i Vara under perioden 1900–1940. Analysen har kunnat visa att mellan årtalen 1900–1929 föder de flesta av Varas föderskor sina barn i hemmen tillsammans med en distriktsbarnmorska. LÄS MER

 3. 3. Economic Warfare or Countermeasures? EU Autonomous Sanctions Against Russia under International Law

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johan Rejare; [2021]
  Nyckelord :public international law; sanctions; countermeasures; third-party countermeasures; wto; gatt; gats; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats har undersökt det folkrättsliga ramverket bakom EU’s autonoma sanktioner mot Ryssland. Efter Rysslands folkrättsstridiga handlingar mot våldsförbudet och non-interventionsprincipen i Ukraina 2014, antog EU ett paket av olika åtgärder mot de som ansetts ansvariga och mot viktiga sektorer av den ryska ekonomin. LÄS MER

 4. 4. Ledarskap i krissituationer : En undersökning om covid-19-pandemins påverkanpå ledarskap

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Linus Andersson; Marcus Grönvall; [2021]
  Nyckelord :Crisis situation; crisis management; crisis leadership; change leadership; corona pandemic and covid-19 pandemic.; Krissituation; krishantering; ledarskap i kris; förändringsledarskap; coronapandemin och covid-19-pandemin;

  Sammanfattning : Bakgrund: Covid-19-pandemin har ställt stora krav på arbetsplatserna. Tidigare forskning visar att organisationer påverkas på många olika sätt i krissituationer. Hur dessa kriser bemöts och hanteras av ledare kan vara avgörande för organisationens framtid. LÄS MER

 5. 5. Värdering av tillgångar i tvångsmässiga situationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Alander; [2021]
  Nyckelord :Civilrätt; förmögenhetsrätt; insolvens; expropriation; tvångslikvidation; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Valuation of assets is important in several aspects. This essay has aimed to investigate how the valuation is done in compulsory situations and to identify the criteria’s that affect the valuation process in compulsory situations. LÄS MER