Sökning: "literacypraktik"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet literacypraktik.

  1. 1. Boksamtal som hälsofrämjande literacypraktik : En kvalitativ teoretisk litteraturanalys

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

    Författare :Johanna Tysk; [2019]
    Nyckelord :literacypraktik; hälsofrämjande; litteratur; litteraturundervisning; boksamtal; välmående; Judith Langer; biblioterapi;

    Sammanfattning : Denna studie undersöker om det finns möjligheter att integrera ett hälsofrämjande arbete i litteraturundervisningen genom Judith Langers (2017) didaktiska modell för boksamtal som en literacypraktik. Möjligheterna undersöks med en hermeneutisk forskningsansats som metod. LÄS MER