Sökning: "literary transferkompetens"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden literary transferkompetens.

 1. 1. Hej Håkan! – en receptionsanalys av gymnasieelevers användning av litterära begrepp i en låttextanalys

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Elin Sundin; [2019-02-05]
  Nyckelord :Literaturreception; lyrikanalys; repertoar; literary transferkompetens; litterära begrepp; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : This paper examines the use of literary terminology in upper secondary school. The study consists of 13 students letters written to Håkan Hellström where they analyze the rock lyrics of his song “Din tid kommer”. The lyrics chosen contain a variety of metaphors, symbols, themes and messages. LÄS MER

 2. 2. Praktiska förslag på teoretisk grund : Didaktiska redskap för svensklärarens narratologiska verktygslåda

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Frida Arvidsson; [2017]
  Nyckelord :De polyglotta älskarna; narratologi; homodiegetisk berättare; heterodiegetisk berättare; autodiegetisk berättare; fokalisering; analeps; proleps; litterär kompetens;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån en narratologisk analys av Lina Wolffs De polyglotta älskarna diskutera hur Gérard Genettes narratologiska begrepp homo-, hetero- och autodiegetisk berättare, fokalisering, analeps och proleps kan göras tydliga och greppbara för elever i den svenska gymnasieskolan. Utifrån Örjan Torells modell för litterär kompetens diskuterar jag sedan hur begreppen kan presenteras och förklaras för att förstås av elever i svenskundervisningen. LÄS MER

 3. 3. Konsten att läsa : en studie om hur sju flickor i år nio läser skönlitteratur

  Magister-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Barbro Nyberg-Jonsson; [2008]
  Nyckelord :literature; reading; interest in reading; skönlitteratur; läsning; läsintresse;

  Sammanfattning : Innehåll: Frågorna som jag ställer i min uppsats handlar om att få kunskap om vad som kän-netecknar elever med positiv inställning till läsning, men även hur dessa upplever den skönlit-terära läsningen av den utvalda romanen i skolan. Det klassiska problemet i svenskundervis-ningen handlar oftast om att elever inte vill läsa skönlitteratur. LÄS MER