Sökning: "litterära föreställningsvärldar"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden litterära föreställningsvärldar.

 1. 1. Utan berättelse, ingen storyline

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Oliver Jönsson; [2021-07-08]
  Nyckelord :Storyline; berättelse; litterära föreställningsvärldar; fiktionsförståelse dramaturgi;

  Sammanfattning : Storyline är en pedagogisk undervisningsform i form av ett ämnesövergripande temaarbete som bygger på berättelsens dramaturgi och innehåller olika aspekter för att driva berättelsen framåt. Berättelsens roll i utbildning är vida känd och beforskad, storyline mindre så och berättelsens roll i storyline än mindre. LÄS MER

 2. 2. Litteraturundervisning och elevers litterära identitet : En analys av tre lärarhandledningar till skönlitterära verk med inriktning till årskurs 1-3, utifrån ett läs- och litteraturundervisningsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Carolina Perkovic; Alexandra Ström; [2021]
  Nyckelord :Teacher s guide; teaching of reading; reading instruction; teaching of literature; literature teaching; fiction; view of literature; Lärarhandledning; läsundervisning; litteraturundervisning; skönlitteratur; litteratursyn;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att analysera tre bokförlags lärarhandledningar till skönlitterära verk, med anpassning till årskurs 1–3, utifrån ett läs- och litteraturundervisningsperspektiv. Studiens material består av tre utvalda lärarhandledningar som samlats in från tre olika bokförlag. LÄS MER

 3. 3. Hur används litteratursamtal om skönlitterära texter i undervisningen på mellanstadiet?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Thomas Petersen; Sofia Lygneblad; [2021]
  Nyckelord :Literature conversations; fiction; reading comprehension; identity formation; envisionments; conversational models; Litteratursamtal; skönlitteratur; läsförståelse; identitetsskapande; litterära föreställningsvärldar; samtalsmodeller.;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har vi gjort en empirisk studie där vi har undersökt hur ett urvallärare arbetar med litteratursamtal i sin undervisning för att utveckla elevernasläsförståelse i årskurs 4–6. Genom intervjuer och enkätsvar från sju lärare har vigranskat vilka metoder och teorier de utgår från vid litteratursamtal, samt hur debedömer eleverna under dessa samtal. LÄS MER

 4. 4. Lärares legitimeringar av skönlitteratur i olika undervisningssammanhang

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jens Lönnaeus; [2021]
  Nyckelord :Legitimering av skönlitteratur; Skönlitteratur i skolan; läsa i skolan;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöker jag hur lärare i svenskämnet i årskurs 7-9 legitimerar användandet av skönlitteratur i olika undervisningssammanhang. Detta gör jag genom en kvalitativ undersökning, i vilken jag intervjuar fyra olika aktiva svensklärare på högstadieskolor i Sverige. LÄS MER

 5. 5. ”Menar du att en text kan vara mer än en sida i en bok?” : - en kunskapsöversikt om hur, vad och när elever läser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Johan Persson; Markus Jonsmeden; [2021]
  Nyckelord :boksamtal; det vidgade textbegreppet; didaktik; djupläsning; litterära föreställningsvärldar; läsintresse; läsförståelse; lässtrategier; motivation; multimodalitet;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt har vi med hjälp av befintlig forskning ämnat att svara på hur lärare kan arbeta med lässtrategier för att öka elevers läsintresse. Forskning kring elevers läsning visar tydligt att elever läser traditionell skönlitteratur i mindre utsträckning än tidigare. LÄS MER