Sökning: "litterära värden"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden litterära värden.

 1. 1. Överlåtelseförbudet i 28 § URL – Sakrättsliga och obligationsrättsliga verkningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jesper Forsgren; [2019]
  Nyckelord :Sakrätt; Immaterialrätt; Obligationsrätt; Överlåtelseförbud; Konkurs; 28 § URL; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Upphovsrätter ger upphov till både ekonomiska och ideella rättigheter. Den ideella rätten bygger på en tanke om att upphovsmän har ett starkt personligt intresse och en koppling till sina verk. Samma tanke ligger bakom det överlåtelseförbud som finns i 28 § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). LÄS MER

 2. 2. Recensera och värdera : en undersökning av hur författarens första och andra verk recenseras i svensk dagspress

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap

  Författare :Linnea Möller; Hanna Åberg; [2019]
  Nyckelord :Litteraturkritik; litterära värden; debutanter; recensioner; dagspress; värdebegrepp; stil- och formvärden; kunskapsvärden; emotionella värden; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen avser att undersöka hur en författares första och andra verk värderas i dagspress. Detta görs genom en jämförande kvalitativ undersökning av 54 recensioner från sex svenska dagstidningar: Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Aftonbladet, Expressen, Sydsvenskan och Göteborgs-Posten. LÄS MER

 3. 3. En Ny Gymkultur: Ett normkritiskt projekt om maskulinitet, gym och träning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Torkel Tirén; [2018]
  Nyckelord :masculinity; norm-creativity; critical design; excercise; neoliberalism; normkreativitet; kritisk design; träning; maskulinitet;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur design kan synliggöra rådande maskulinitetsnormer inom gym och träning med syfte att undersöka hur gym bättre tillgodoser gymbesökares behov. Utifrån studiens resultat utvecklas ett normkreativt gymkoncept samt prototyp. LÄS MER

 4. 4. Optimerad Energibesparing hos Flerfamiljshus : En studie kring vilka åtgärder för energioptimering som ger bästa nyttan

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Nicolas Ashkan Shafti; Majd Azer; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Energiförbrukningen inom bostadssektorn anses idag vara väldigt hög och för att nå de politiska EU-målen måste byggtekniska åtgärder utföras. Främst ligger förbrukningen högt till inom flerbostadshus byggda vid 60- och 70-talet. Dessa fastigheter kommer behöva en renovering för att möta upp med dagens energikriterier. LÄS MER

 5. 5. Den värdefulla kanon : En studie av den litterära kanon som förmedlare av nationella värden och som ett medium för gemensam kulturell identitet i skola och utbildning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Veronica Söderlund; [2018]
  Nyckelord :intersektionalitet; kanon; kanondebatten; Kristdemokraterna; kulturarv; litterära urval; skolans värdegrund;

  Sammanfattning : Den här studiens syfte är att pröva det som antas vara det svenska litterära kulturarvets eventuella gestaltningar av gemensamma nationella värden. Detta görs med utgångspunkt och bakgrund i den politiska debatten kring förslaget om införandet av en nationell litterär kanon i skolan. LÄS MER