Sökning: "litteracitet"

Visar resultat 6 - 10 av 181 uppsatser innehållade ordet litteracitet.

 1. 6. Visuell litteracitet Kritiskt tänkande kring stereotypa reklambilder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Paula Jönsson; Kajsa Kindberg; [2020]
  Nyckelord :bilder; blickar; genus; framställning av bilder; kroppar; kvinnor; objekt; visuell litteracitet;

  Sammanfattning : Studien är en undersökning i hur kan arbetet med bildanalys kan genomföras, och varför det är viktigt att integrera i undervisningen. Den riktar sig mot elever i åk 7–9, men undersökningar som inte enbart riktar sig mot högstadiet har använts. Resultaten är ändå användbara i studien då de går att applicera i olika åldrar. LÄS MER

 2. 7. Förskollärare. Hur läser ni för barnen? : En intervjustudie med fem förskollärare om hur de upplever sig själva som högläsare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Mirja Vinter; Martina Jans; [2020]
  Nyckelord :Förskola; högläsning; barn; förskollärare; intervju; böcker; litteracitet; samtal; sociokulturellt perspektiv; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att bidra med kunskap om högläsning genom att diskutera hur fem förskollärare uppfattar sin roll som högläsare och hur de upplever att deras agerande påverkar barnens upplevelse av boken och lässtunden. De tre frågeställningarna som ligger till grund för uppsatsen är: hur resonerar förskolläraren över sitt eget agerande vid högläsningsaktiviteter, hur beskriver förskolläraren syftet med högläsning på förskolan och hur sker urvalet av böcker till en högläsningssituation på förskolan? Uppsatsen utgår från en kvalitativ metod där fem intervjuer med förskollärare utförts för att få en förståelse för hur dessa förskollärare tänker, uppfattar och upplever sin roll som högläsare. LÄS MER

 3. 8. Analog och digital barnlitteratur som pedagogiskt verktyg : En kvalitativ studie om hur förskollärare arbetar med barnlitteratur för att stötta och vidga barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Alexandra Olofsson; Ebba Ruthström; [2020]
  Nyckelord :Children s literature; digital tools; digital media; literacy; tablet; interaction; language development; the book as artifact; Barnlitteratur; digitala verktyg; digitala medier; litteracitet; lärplatta; interaktion; samspel; språkutveckling; boken som artefakt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur förskollärare arbetar med både analog och digital barnlitteratur i förskolan och vad de uttrycker som möjligheter respektive utmaningar. Forskningsfrågorna som besvaras i studien är “hur beskriver förskollärare att de arbetar med barnlitteratur både analogt och digitalt?” samt “vilka möjligheter och utmaningar synliggörs med den analoga respektive den digitala barnlitteraturen?”. LÄS MER

 4. 9. Rytmens och musikens påverkan på tidig språkinlärning : En litteraturstudie kring rytmen och musikens påverkan på elevers litteracitet, fonologiska medvetenhet och läsförmåga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University; Jönköping University

  Författare :Greta Lindström; Jennifer Doverfors; [2020]
  Nyckelord :litteracitet; rytm; fonologisk medvetenhet; läsförmåga; lågstadiet;

  Sammanfattning : Syftet med litteraturstudien är att belysa om musik och rytm kan användas i den tidiga språkinlärningen för att utveckla elevers fonologiska medvetenhet, läsförmåga och litteracitet. Då läsning är en av grunderna till elevers akademiska framgång är det viktigt att hitta funktionella verktyg för att utveckla deras språkliga förmågor så tidigt som möjligt. LÄS MER

 5. 10. Litteracitetsutveckling genom sång : Musikaktiviteter på folkbibliotek ur ett familjelitteracitetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Petra Mases; [2020]
  Nyckelord :Familjelitteracitet; folkbibliotek; sång; spädbarn; föräldrar; tidig litteracitet;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis is to examine the library phenomenon singing with your baby as language and reading promotion by applying a family literacy perspective. The ambition is to explore the possibility that singing, through the support of a library activity, can help families develop their family literacy. LÄS MER