Sökning: "litteracitetsföreställningar"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet litteracitetsföreställningar.

  1. 1. ”Desto närmare källan desto bättre” Akademikers beskrivning av återerövring av akademisk litteracitet

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

    Författare :Emma Almingefeldt; [2020-08-11]
    Nyckelord :andraspråk; litteracitetspraktik; litteracitetshändelser; litteracitetsföreställningar; referatskrivande; textkompetens; studiekulturer; interimtext; akademisk litteracitet;

    Sammanfattning : Studien undersöker ett antal högutbildade svenska som andraspråksinläraresbeskrivning av upplevelsen av mötet med andraspråksundervisning som sker vidsvensk högskola/universitet och specifikt deras beskrivningar av upplevda hindersamt kunnigheter som krävs i tillägnandet av litteracitetshändelsen referatskrivandepå grundläggande nivå i svenska som andraspråk.Den teoretiska utgångspunkten som har utgåtts ifrån är socialkonstruktivistisktillsammans med teorin om motspråk i kombination med en sociokulturell syn pålitteracitet. LÄS MER