Sökning: "litteracitetsundervisning"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet litteracitetsundervisning.

 1. 1. Litteracitetsundervisning för vuxna andraspråksinlärare med kort eller ingen skolbakgrund

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Evalott Åkerdahl; [2021]
  Nyckelord :kartläggning; litteracitet; litteracitetsundervisning; modersmålslärare som resurs; resursperspektiv; SFI;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöks synen på litteracitetsundervisning ur ett resursperspektiv hos lärarna på studieväg 1, inom utbildningsformen svenska för invandrare. Syftet med studien är att öka förståelse och sprida kunskap om hur en litteracitetsundervisning kan tillämpas på studieväg 1, på SFI. LÄS MER

 2. 2. ”Den röda mattan är utrullad framför biblioteket” – en studie om skönlitteratur i litteracitetsundervisning i sfi på studieväg 1 och 2

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Barbro Källeskog-Österlund; [2020-10-19]
  Nyckelord :kvalitativ studie; sociokulturellt perspektiv; semistrukturerad intervju; sfi; skönlitteratur; litteracitet;

  Sammanfattning : Studien undersöker genom kvalitativ semistrukturerad intervju vad sex lärare i svenska för invandrare (i fortsättningen sfi) säger att de upplever angående sin användning av skönlitteratur i litteracitetsundervisningen på studieväg 1 och 2. Forskningsfrågorna handlar om vad lärarna säger att de har för tankar kring användandet av skönlitteratur i litteracitetsundervisningen och på vilket sätt de nyttjar skönlitteratur i undervisningen. LÄS MER

 3. 3. Digitala verktyg som stöd i litteracitetsutvecklingen för nyanlända ungdomar på språkintroduktion : En kvalitativ forskningsintervju

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Hanna Jensen; [2019]
  Nyckelord :digitala verktyg; litteracitet; litteracitetsutveckling; nyanlända; språkintroduktion; sociokulturellt lärande;

  Sammanfattning : Abstract: Svenska skolan har tagit emot en ökad grupp nyanlända elever som är i behov av grundläggande litteracitetsundervisning (Franker, 2016, s.1). För att skapa gynnsamma förutsättningar för dessa elever att utveckla läs- och skrivkompetens är det betydande att ta hänsyn till olika faktorer. LÄS MER

 4. 4. Kartläggning och IKT som didaktiska verktyg i litteracitetsundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Amy Alphonce; Emma Johansson; [2019]
  Nyckelord :Digitala verktyg; kartläggning; litteracitet; nyanlända elever;

  Sammanfattning : Implementerandet av nyanlända elevers kartläggningsresultat och digitala verktyg i undervisningen är aktuella ämnen i dagens skola. Syftet med den här kunskapsöversikten har därför varit att undersöka om det finns vetenskapligt stöd för att undervisning grundad på kartläggningsresultat, i kombination med användning av digitala hjälpmedel, kan främja nyanlända elevers litteracitet. LÄS MER

 5. 5. Inlärares språkliga repertoarer som resurs i grundläggande litteracitetsundervisning på ett andraspråk

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mimmi Rombach; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Grundläggande litteracitet är en viktig förutsättning för att hantera vardagssituationer i det svenska samhället och många ungdomar och vuxna som kommit till Sverige de senaste åren går i grundläggande litteracitetsundervisning på ett andraspråk. I sådan undervisning är det önskvärt med ett resursperspektiv – att utgå från deltagarnas olika resurser. LÄS MER