Sökning: "litteratur PM"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden litteratur PM.

 1. 1. Vetenskapligt skrivande i skolan : En kvalitativ studie av gymnasieelevers kritiska och diskursiva kompetens

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Caroline Östin; [2016]
  Nyckelord :Vetenskapligt skrivande; vetenskaplig text; diskursiv kompetens; kritisk kompetens; källhantering;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka hur gymnasieelever närmar sig det vetenskapliga skrivandet. Studien undersöker även elevers diskursiva och kritiska kompetens. Bakgrunden till undersökningen utgörs av reformen som genomfördes i gymnasieskolan 2011 och dess nya krav på vetenskaplighet i text inom svenskämnet. LÄS MER

 2. 2. Effekter av entreprenöriell utbildning : Med SORIS som utgångspunkt, deltagares upplevelser och utvecklingsmöjligheter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Veronica Mårtensson; Olle Norberg; [2014]
  Nyckelord :Entreprenörskap; entreprenöriella processer; processer; upplevelsebaserat lärande; utveckling; utvärdering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra genom en transformativ studie kring hur entreprenörskapsutbildning kan utvecklas och formas. Med utgångspunkt i hur SORIS entreprenöriella utbildning upplevdes och hur den kan utvecklas. LÄS MER

 3. 3. Grönytefaktor - ett verktyg för en grönare stad?

  Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Charlotta Gard ; [2012]
  Nyckelord :grönytefaktor; grönstruktur; grönytor ; Bo01; Norra Djurgårdsstaden ; stadsutveckling ; stadsplanering; grönyteplanering;

  Sammanfattning : Vad menar man med en grön stad? Varför är det något att sträva efter? ”Det gröna” i stadsplaneringssammanhang har ofta dubbla betydelser, där begreppet rymmer både växtlighet och miljövänlighet i ett. Termen återfinns bland annat i dokumentation såsom PM, översiktsplaner och policydokument där man talar om strategier och metoder för en hållbar stadsutveckling. LÄS MER

 4. 4. Tiden läker alla sår men operationsärren består : Om egenvård vid ärrläkning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Maria Bergentz; Anne-Marie Gustavsson; Ulla Persson; [2008]
  Nyckelord :ärr; lokalisation; sårläkning; tänjning; stödjande; behandlingstid;

  Sammanfattning : Som sjuksköterskor på en vårdcentral och en postoperativ avdelning, kommer det ofta frågor från patienterna hur de ska sköta förbandet och operationsärret. Det finns inga skriftliga PM med skötselråd för hur ärret och huden ska skötas att ge patienterna och det är något som saknas. LÄS MER

 5. 5. Jämtkraft AB : En studie över beslutet att bygga ett kraftvärmeverk

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för ekonomi, statistik och informatik

  Författare :Ann-Catrin Edström; [2006]
  Nyckelord :Beslutsfattande; Ickemonetära faktorer;

  Sammanfattning : Sedan elmarknadsreformen 1996 är den svenska elmarknaden öppen för konkurrens när det gäller att producera och sälja el. Den fria marknaden ställer större krav på elhandelsföretagen än monopolet gjorde. Stora investeringar krävs från företagen för att möta kundernas och statens krav. LÄS MER