Sökning: "litteratur inom sfi"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden litteratur inom sfi.

 1. 1. Informations- och kommunikationsteknik inom Sva : – Fem lärares motivation, teknik och metoder inom IKT

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Maria Wahlström; [2017]
  Nyckelord :IT; digitalization; information technology; ICT; SFI SAS; teacher; school; education; communication technology; IT; digitalisering; informationsteknik; informationsteknologi; kommunikationsteknik; SFI; lärare; skola; pedagogik; SVA; Svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Syftet med denna intervjustudie är att se hur lärare arbetar med informations- och kommunikationsteknik (IKT) i sin undervisning, inom svenska som andraspråk. Kvalitativa semistrukturerade forskningsintervjuer gjordes med Sva-lärare i Stockholm. LÄS MER

 2. 2. Målspråksriktig svenska : - en studie kring betydelsen av fri och bunden ordföljd

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Martin Nordborg; [2016]
  Nyckelord :batch grammar; text grammar; the grammatical principal; topic-comment-principle; transfer; processability theory; information structure; satsgrammatik; textgrammatik; den grammatiska principen; tema-rema-principen; transfer; processbarhetsteorin; informationsstruktur;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur olika ordföljdsprinciper i ett förstaspråk påverkar inlärningen av ordföljden i andraspråket svenska. Två grupper jämfördes där den ena hade ett förstaspråk med en bunden ordföljd baserad på den grammatiska principen och den andra ett förstaspråk med en fri ordföljd baserad på tema-rema-principen. LÄS MER

 3. 3. "De har inte den här bilden av mig, den sanna bilden" : En studie av vad som händer med identiteten när man lär sig svenska som andraspråk som vuxen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Ingierd Elmgren Hallinger; [2014]
  Nyckelord :treatment; identity; creation of identity; SFI teaching of Swedish for immigrants ; Swedish as a second language; svenska som andraspråk; identitet; SFI; identitetsskapande; bemötande;

  Sammanfattning : Studien har två syften: att undersöka relationen mellan inlärningen av ett andraspråk, i vuxen ålder, och inlärares identitet och att ta reda på om personer som arbetar på SFI, som har kommit till Sverige i vuxen ålder, arbetar identitetsstödjande med språkinlärning eller bemöter eleverna på ett sätt som stödjer identitetsskapandet för eleverna. För att undersöka detta har semistrukturella intervjuer använts och de har analyserats med hjälp av metoden fenomenografi. LÄS MER

 4. 4. Skönlitteraturen och ordförrådet – en studie om andraspråkslärares inställning till skönlitteraturläsning som ordinlärning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Ida Blomqvist; [2012-07-09]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; ndraspråksutveckling; lexikon; ordförrådsutveckling; skönlitteratur; litteratur; implicit explicit inlärning;

  Sammanfattning : Specialarbete, 15 hpSIS133, Svenska som andraspråkVårterminen 2012Handledare: Qarin Franker.... LÄS MER

 5. 5. Läsförståelse och ordförråd : En studie av utbildningsbakgrund i förhållande till studieresultat

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL

  Författare :Anne Davidsson; [2012]
  Nyckelord :Nyckelord: läsförståelse; ordförråd; studievägar inom sfi; svenska som andraspråk; utbildningsbakgrund;

  Sammanfattning : Sammandrag Skolverkets statistik för sfi-studerandes studieresultat visar ett starkt samband mellan utbildningsbakgrund och studieresultat (Skolverket 2009). Sfi-utbildningen är indelad i tre studievägar där Skolverkets rekommendation är att sfi-studerande med 0–6 års utbildningsbakgrund bör placeras inom studieväg 1, sfi-studerande med 6–12 års utbildningsbakgrund inom studieväg 2 och sfi-studerande med minst 13 års utbildningsbakgrund inom studieväg 3. LÄS MER