Sökning: "litteratur kanon"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden litteratur kanon.

 1. 1. Har Strindberg en plats i dagens klassrum?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Rebecka Hillman; Erica Holmqvist; [2021]
  Nyckelord :August Strindberg; feministisk litteraturteori; feministisk pedagogik; genus; genusmedveten läsning; litteraturundervisning; litterär kanon; normkritisk pedagogik.;

  Sammanfattning : Med denna kunskapsöversikt har vi haft för avsikt att undersöka vad forskningen säger om hur kanoniserade verk kan läsas på ett genusmedvetet sätt för att främja en reflekterande undervisning på högstadiet och gymnasiet. I undersökningen av detta område har vi identifierat fyra teman, som alla kopplats till genusmedvetenhet, i vilka vi tagit avstamp för att besvara arbetets frågeställning  Hur kan kanoniserade litterära verk läsas för att främja genusmedvetenhet?  Dessa fyra teman är genusmedvetenhet i förhållande till kanonbegreppet, teoribildning, pedagogiska strategier och förhållningssätt samt ett litterärt exempel i form av förankring i August Strindbergs Fröken Julie (1888). LÄS MER

 2. 2. Klassiker i klassrummet : En överblick av klassikers relevans i högstadiet och gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ebba Salomonsson; Malin Fjellborg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Översikten ämnar att undersöka vad forskning säger om hur klassisk litteratur kan bli meningsskapande i ett mångkulturellt klassrum i både högstadiet och gymnasiet. Klassiker har valts då dessa texter ofta förknippas med att vara svårtillgängliga så väl som de ofta förknippas med en snäv syn på bildning. LÄS MER

 3. 3. Lärares tankar om skönlitteratur i svenskundervisningen: legitimeringar, ämneskonstruktioner och kanonlitteratur.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Gabriella Hahn; Munira Warsame; [2020]
  Nyckelord :Gymnasieskolan; kanon; kulturell identitet; legitimering; skönlitteratur; svenskämnet; ämneskonstruktioner.;

  Sammanfattning : Att välja skönlitterära texter är en utmaning som alla svensklärare i landet tampas med. Syftet med vår undersökning är att utveckla kunskap om hur svensklärare resonerar kring sina val av skönlitteratur i svenskundervisningen. LÄS MER

 4. 4. Läsa – varför då? : Förändrade attityder till litteratur i en elitskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Nora Prigorowsky; [2020]
  Nyckelord :Klassiker; kanon; skönlitteratur; attityder; statusmarkör; elitskola; kulturellt kapital; generationer; litteraturhistoria; svenskundervisning; gymnasieskolan.;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to find out whether the knowledge of literature, and reading in general, is a sign of high social status in the younger generations as well as the older ones. Therefore, alumni from the elite high school Stockholms Musikgymnasium, born between 1946 and 2002, were selected as subjects for the research. LÄS MER

 5. 5. "En stor skatt som vi liksom inte ger våra elever tillgång till": Svensklärare och svensklärarstudenter om icke-västerländsk litteratur i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Frida Göstasson; [2020]
  Nyckelord :Literature; Non-Western literature; Canon; Upper secondary school teachers; Citizen of the world; Education; Globalization.; Litteratur; icke-västerländsk litteratur; kanon; gymnasielärare; världsmedborgare; undervisning; globalisering.;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att, utifrån intervjuer med fyra gymnasielärare i svenska och fyra svensklärarstudenter, undersöka deras syn på och erfarenheter av icke-västerländsk litteratur i svenskundervisningen samt hur de resonerar vid litteraturval. Utifrån Martha C. LÄS MER