Sökning: "litteraturanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 200 uppsatser innehållade ordet litteraturanalys.

 1. 1. Hur ett producerande företag kan minska svinn inom packningsprocesser genom tillämpning av en Lean metod

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Mikael Tomasson; Valentin Zhybchyn; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : De flesta produkterna på marknaden förpackas i en låda eller påse tillverkad av papper eller plast för att kunna lagras, skyddas under transporten och se tilltalande ut på hyllan. För tillverkande företag är det vanligt att majoriteten av tiden går åt att tillverka en produkt, och att en klar minoritet går åt att förpacka produkten, men för företaget Tiki Safety AB var det tvärtom. LÄS MER

 2. 2. Samråd vid kusten : En studie om kunskapsproduktion i samrådsprocessen enligt Miljöbalken

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Tilda Vesterlund Kocsis; Andrea Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :Skyddsvall; översvämningsskydd; Miljöbalken; MB; samråd;

  Sammanfattning : Havsnivån stiger i takt med den globala uppvärmningen vilket utsätter flera länder för översvämningar.  Myndigheter har räknat ut att Sveriges södra delar kommer drabbas hårdast av de förändrade havsnivåerna. Ett område i Skåne som pekats ut som speciellt utsatt för framtida översvämningar är Falsterbonäs. LÄS MER

 3. 3. Kvinnlig representation i läromedel för samhällskunskap i gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Lina Damgaard; Kelmeni Kastriot; [2022]
  Nyckelord :Nyckelord: jämställdhet; kvinnlig representation; läromedel; läromedelsanalys; läroplan; samhällskunskap; textanalys;

  Sammanfattning : Uppsatsen bygger problemformuleringar som ämnar undersöka hur den kvinnliga representationen i läromedel i samhällskunskap för gymnasiet ser ut. Samt om det över tid hade blivit någon förändring. Fyra textböcker har analyserats med Hirdmans teori om genussystemet och maskulin hegemoni som teoretisk grund. LÄS MER

 4. 4. Du er først og fremst hustru og moder. : Speglingen av kvinnan och modersgestalten i dramer av Ibsen, Agrell, Leffler och Strindberg.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Paulina Zackow; Margurite Sandersson; [2022]
  Nyckelord :dramatik; Ibsen; Strindberg; Agrell; Leffler; modersgestalt; moderna genombrottet;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka kvinnan och modersgestalten i dramatik från 1800-talets moderna genombrott utifrån ett genusperspektiv. Materialet som ligger till grund för undersökningen består av tryckta manus till fyra olika dramer: Et dukkehjem av Ibsen, Räddad av Agrell, Sanna kvinnor av Leffler och Fadren av Strindberg – alla ursprungliga skrivna under perioden 1879–1887. LÄS MER

 5. 5. Effekten av fysisk aktivitet på biomarkörer för klinisk depression, en strukturerad, kvantitativ litteraturanalys med implikationer för framtida behandling.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Julius Anderberg; Alexander Attila Rundqvist; [2022]
  Nyckelord :Biomarkers; Physical activity; Major depressive dissorder; Litterature study; Systematic; Effect size; Mean difference; Biomarkörer; Fysisk aktivitet; Depression; Litteraturstudie; Systematisk; Effektstorlek; Medelvärdesdifferens;

  Sammanfattning : The aim of this study was to do a structured analysis of the literature on biomarkers for major depressive disorder (MDD) and how these biomarkers may be modulated by physical activity (PA). This with implications for future treatment of mild to moderate MDD with PA. LÄS MER