Sökning: "litteraturdidaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 161 uppsatser innehållade ordet litteraturdidaktik.

 1. 1. Det dubbla uppdraget i litteraturundervisningen: : En kunskapsöversikt om litteraturundervisningens potential för att utveckla demokratiska värderingar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emma Tufvesson; Matilda Sjöberg; [2024]
  Nyckelord :demokratiska värderingar; dubbla uppdraget; litteraturdidaktik; litteraturundervisning; personlig utveckl;

  Sammanfattning : Skolan ska främja elevers kunskapsutveckling men har även en fostrande roll vilket ofta benämns som det dubbla uppdraget. Detta uppdrag som lärare står inför är komplext, och dessutom påverkas lärares didaktiska val även av tidsbegränsningar samt krav på mätbarhet. LÄS MER

 2. 2. Mediala ekon : Ljud, bild och gränssnitt i en digital grannspråkstext

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Eje Åhs; [2023]
  Nyckelord :digitala läromedel; medieteori; remedieringar; multimodal analys; gränssnitt; ljudbok; grannspråksdidaktik; litteraturdidaktik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Rätten till likvärdig utbildning : En forskningsöversikt om högpresterande elever och litteraturundervisning.

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Wilma Fyhr; Tyra Stare; Mollie Fagerström; [2023]
  Nyckelord :Literature teaching; literature didactics; literacy; high-achieving students; literary competence; Litteraturundervisning; litteraturdidaktik; litteracitet; högpresterande elever; litterär kompetens;

  Sammanfattning : Denna systematiska litteraturstudie ägnas åt att undersöker vad dagens tillgängliga forskning belyser om litteraturundervisning i skolans mellanår samt om forskningen lyfter något om litteraturundervisning som kan vara fruktbar för högpresterande elever. Tidigare forskning visar att undervisningen behöver stärkas när det gäller att stimulera och utmana högpresterande elever. LÄS MER

 4. 4. Skönlitteratur och värdegrund : Några gymnasielärares tankar om litteraturundervisning och förmedling av värden till elever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Ingmar Danielsson; [2023]
  Nyckelord :Boksamtal; deliberativa samtal; litteraturdidaktik; litteratursamtal; litteraturundervisning; narrativ fantasi; värdegrund; värden;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur några yrkesverksamma gymnasielärare i svenska arbetar med skönlitteratur i skolan i relation till de värden som skönlitteratur antas förmedla, såsom empati och medmänsklighet, samt hur detta påverkar vilka skönlitterära verk som används i litteraturundervisningen. Studiens syfte är också att undersöka hur dessa lärare tar reda på om skönlitteraturen faktiskt lyckas förmedla önskade värden till eleverna. LÄS MER

 5. 5. Skönlitteratur som medierande redskap : En studie i hur lärare med hjälp av skönlitteratur kan arbeta för att främja elevers psykiska hälsa.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Mathias Petersson; Gabriella Lönn; [2023]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; skönlitteratur; litteraturdidaktik; didaktisk potential; medieranderedskap; årskurs 4–6;

  Sammanfattning : Studien syftar till att genom en kort kvantitativ enkät undersöka i vilken utsträckning lärare itre svenska kommuner använder sig av skönlitteratur som medierande redskap i sinundervisning för att behandla komplexa frågor. Genom kvalitativ metod genomförs intervjuermed åtta lärare för att belysa hur de uppger att de arbetar samt vilka möjligheter och utmaningarde stöter på. LÄS MER