Sökning: "litteratursökning för uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden litteratursökning för uppsats.

 1. 1. Vad säger forskningen om hur lärare kan arbeta motatt skapa en mer jämställd historieundervisning?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Daniel Sinclaire; Otto Arvidsson; [2021]
  Nyckelord :Historia; Kvinnliga aktörer; Kvinnor; Kön; Metod; Skolverksamhet; Undervisning; Undervisningsförslag;

  Sammanfattning : Bakgrunden till denna kunskapsöversikt utgår från att historieämnet som diskuteras i dennauppsatsen kan uppfattas som ganska enkönad med ett påtagligt fokus på mannen icentrum, samtidigt som kvinnan ofta hamnar i ämnets periferi. Samtidigt uppmuntrasframtida lärarstudenter att ta sig an detta fenomen, utan konkreta lösningar på hur. LÄS MER

 2. 2. Äldre kvinnors och mäns upplevelser av depression – En systematisk litteraturstudie med ett folkhälso- och genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Anna Lundquist; [2020-04-21]
  Nyckelord :depression; äldre; upplevelse; genus; folkhälsa; depression; aged; experience; gender; public health;

  Sammanfattning : Background: The lifespan of the elderly has increased, which entails a larger aged population than before. According to a Swedish study, the probability of falling ill with depression in your lifetime is about 30 percent for women and about 20 percent for men. LÄS MER

 3. 3. Existerar den optimala tidpunkten vid rehabilitering efter stroke? : En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi; Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Henrik Burén; Fredrik Bergman; [2019]
  Nyckelord :Nyckelord: Stroke; post-stroke; time; timewindow; timefactors; exercise therapy; physical therapy; rehabilitation; walking; gait; stride; locomotion; ambulation; mobility; task specific; specificity;

  Sammanfattning : Introduktion: De senaste åren har tidpunkten för mobilisering efter stroke gått mot ett tidigare insättande. Den optimala tidpunkten för mobilisering efter stroke är inte helt klarlagd, eller om det faktiskt går att fastställa en sådan. LÄS MER

 4. 4. Implementering av innovationsrelaterade upphandlingar - En studie om Region Skåne

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Boris Gorgijevski; Fredrik Grimsand; [2016-09-06]
  Nyckelord :offentlig upphandling; innovation; innovationsupphandling; innovationsvänlig upphandling; innovationsrelaterad upphandling; sekundärkommuner; regioner;

  Sammanfattning : Offentlig upphandling och innovation är ett ämne som idag är på tapeten och alltfler offentliga organisationer börjar öppna ögonen för ämnet. Men hur ska upphandlande myndigheter göra för att börja upphandla innovationer eller göra reguljära upphandlingar innovationsvänliga? Utifrån vår litteratursökning har den forskning som bedrivits kring innovationsrelaterade upphandlingar mestadels haft fokus på nationell nivå och kommunal nivå, däremot på regional nivå har forskningen visat sig vara begränsad. LÄS MER

 5. 5. METODENS STRINGENS OCH RESULTATETS RELEVANS: RCTer och registerstudier som stöd i kliniskt arbete

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Karin Svensson; [2016-08-19]
  Nyckelord :RCT; registerstudie; relevans; stringens; RRCT; medicin;

  Sammanfattning : Syftet med denna explorativa uppsats är att bidra till en ökad förståelse för vilken typ av kunskap om åtgärders effekter som RCTer respektive registerstudier kan bidra med vid ett kliniskt beslut. Utgångspunkt tas i begreppsparet stringens och relevans som är den framträdande konceptualiseringen av RCTer (stringens) och registerstudier (relevans). LÄS MER