Sökning: "litteraturstudie av maria björklund"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden litteraturstudie av maria björklund.

 1. 1. Sjuksköterskans trycksårspreventiva omvårdnadsåtgärder - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Maria Eriksson; Mattias Björklund; [2013]
  Nyckelord :methods; nursing; pressure ulcer; prevention; omvårdnadsåtgärder; prevention; trycksår;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva vilka omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan använda sig av i det trycksårspreventiva arbetet. Syftet var även att granska urvalsmetoden som de inkluderade artiklarna har använt sig av.Metod: Artiklar publicerade mellan 2007 och 2013 söktes i databaserna CINAHL och PubMed. LÄS MER

 2. 2. Användandet av skapande aktiviteter inom arbetsterapi : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Hälsoakademin

  Författare :Maria Björklund; [2008]
  Nyckelord :arbetsterapi; rehabilitering; aktivitet; kreativitet;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att beskriva det nuvarande kunskapsläget gällande användning av skapande aktiviteter inom arbetsterapi. Metod: En systematisk litteraturstudie valdes som undersökningsmetod och tio stycken vetenskapliga artiklar granskades utifrån Fribergs förslag. LÄS MER

 3. 3. Patientens upplevelse av information i samband med en radiologisk undersökning eller behandling – en litteraturstudie

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Caroline Björklund; Maria Frimodig Lindh; [2007-07-17]
  Nyckelord :patient; radiologi; omvårdnad; information; tillfredställelse; oro; delaktighet;

  Sammanfattning : Information är en viktig del i arbetet med människor. Jean Watson beskriver i sin omvårdnadsteori hur information kan reducera stress, rädsla och ångest samt öka möjligheten att förutsäga vad som kommer att hända. LÄS MER