Sökning: "litteraturstudie engelska"

Visar resultat 1 - 5 av 161 uppsatser innehållade orden litteraturstudie engelska.

 1. 1. Att använda videobaserad kommunikation för att främja ökad sortering och återvinning av matavfall : En studie som ger förslag på hur Södertäljekommun kan nå ut till alla kommuninvånare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Reeta Maqadesi; [2021]
  Nyckelord :behavior; food waste; knowledge; Södertälje municipality; video-based communication; will; beteende; kunskap; matavfall; Södertälje kommun; videobaserad kommunikation;

  Sammanfattning : Genom att öka resurshushållningen i livsmedelskedjan minskar människans belastning på miljön. Att öka utsortering och återvinningen av matavfall är ett sätt att bidra med ökad resurshushållning inom livsmedelskedjan. För att uppnå detta krävs människors samverkan. LÄS MER

 2. 2. Vårdpersonalens upplevelser av att vårda flyktingar : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Violetta Rashedi; Abraham Teklay Tekle; [2021]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; vårdpersonal; flyktingar; asylsökande; papperslösa; kvalitativ innehållsanalys; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under de senaste decennierna har Sverige förändrats till ett samhälle med olika nationaliteter. Att vårda flyktingar ställer ökade krav på vårdpersonalen då flyktingar är en heterogen grupp med komplexa vårdbehov, vården sker i tvärkulturella interaktioner i system som inte är strukturerade för flyktingar. LÄS MER

 3. 3. Nyanlända elever i svenska skolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jakob Ilboga Östberg; Jonas Hammarström; [2021]
  Nyckelord :nyanlända elever; inkludering; exkludering; segregering;

  Sammanfattning : År 2015 hade vi en stor flyktingvåg i Sverige, vilket inneburit att många flyktingbarn placerades i de svenska skolorna runt om i landet (Skolverket 2018b). Detta har lett till utmaningar för skolan, vilket vi fått erfara under vår verksamhetsförlagda utbildning. LÄS MER

 4. 4. Att vara patient inom intensivvården : En litteraturstudie om patienters upplevelser av delirium

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Anestesiologi och intensivvårdUppsala universitet/Sjuksköterskeutbildningar; Uppsala universitet/Anestesiologi och intensivvårdUppsala universitet/Sjuksköterskeutbildningar

  Författare :Fredrik Jalstrand; Jeanette Sundin; [2021]
  Nyckelord :Intensivvård; intensivvårdsavdelning; delirium; patientens upplevelse; patientens perspektiv. Intensive care; intensive care unit; delirium; patients experience; patients perspective.;

  Sammanfattning : Bakgrund Delirium är ett tillstånd som drabbar många patienter inom intensivvården.Patienters upplevelse och beskrivning av tillståndet kan ge ökad förståelse hur man ska bemöta patienter med delirium. Syftet Syftet med denna studie är att beskriva patienternas upplevelse av delirium under intensivvård. LÄS MER

 5. 5. EEG metodikens påverkan på sensitivitet och specificitet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Sonya Chibani; [2021]
  Nyckelord :Neurological function; ischemia; electrodes; hypothermia; seizures; Neurologisk funktion; ischemi; elektroder; hypotermi; anfall;

  Sammanfattning : Elektroencefalografi (EEG) är en viktig metod för att upptäcka specifika avvikelser från homeostatiskt tillstånd. Sensitivitet och specificitet är av stor betydelse vid bedömning av den diagnostiska tillförlitligheten hos EEG metoden. LÄS MER