Sökning: "litteraturstudie förskola"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade orden litteraturstudie förskola.

 1. 1. Lek på naturligt vis : ett gestaltningsförslag för en förskolegård baserat på teorin om affordances

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Peter Hamlén; [2021]
  Nyckelord :affordances; lek; utomhuslek; barn; barns utveckling; naturkontakt; förskola;

  Sammanfattning : Svenska städer byggs allt tätare med motiveringen att uppnå den kompakta hållbara staden. En grupp som har litet inflytande över stadsplaneringsfrågor är barn vilket gör dem beroende av vuxna i utformningen av deras utemiljöer. En sådan miljö är förskolegården. LÄS MER

 2. 2. Dokumentationen spelar roll! : En litteraturstudie rörande förskolans dokumentation och det systematiska kvalitetsarbetet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Emma Björk Matkoski; [2021]
  Nyckelord :Didactics; Documentation; Literature review; Meaning-making; Preschool; Quality; Systematic quality work; Didaktik; Dokumentation; Förskola; Information; Kvalitet; Litteraturstudie; Meningsskapande; Praktik; Reflektion; Systematiskt kvalitetsarbete; Verksamhet;

  Sammanfattning : Det systematiska kvalitetsarbetet grundar sig i dokumentation av förskolans verksamhet och syftar till att säkerhetsställa förskolans måluppfyllelse. Syftet är att undersöka vad tidigare forskning framställer som betydelsefullt för systematiskt kvalitetsarbete i förskolan, utifrån dokumentation om den dagliga praktiken. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares undervisning i fysisk aktivitet : En systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Karin Börjel; Helena Lindström; [2021]
  Nyckelord :Förskollärare; förskola; undervisning; fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : It has been shown that Swedish four-year-olds are not sufficiently active in their everyday life. This puts the Swedish preschool and its teachers in a unique position to help children form healthy behaviours around physical activity in their early childhood. LÄS MER

 4. 4. Omsorg i förskolan ur ett omsorgsetiskt perspektiv : En systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Katrine Andersson; My Arléus; [2021]
  Nyckelord :Children; Care; Care ethics; Care ethics perspective; Preschool; Preschool teachers.; Barn; Förskola; Förskollärare; Omsorg; Omsorgsetik; Omsorgsetiskt perspektiv.;

  Sammanfattning : Förskolans läroplan (Skolverket, 2018) beskriver hur omsorgen ska prägla miljön sombarnen kommer befinna sig i under en stor del av sina första levnadsår. Omsorgen iförskolan ska både uppmuntra och stärka barnens emotionella utveckling samtidigt somde ska utveckla sociala kunskaper. LÄS MER

 5. 5. Jämställdhetsarbetet i förskolan : En systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sara Ljungberg; Emma Runemård; [2021]
  Nyckelord :Jämställdhet; Jämställdhetsarbete; Förhållningssätt; Förskola; Förskollärare;

  Sammanfattning : Denna systematiska litteraturstudie lyfter vad tidigare forskning säger kan främja förskolans systematiska jämställdhetsarbete. Syftet med studien är att skapa kunskap om vad som lämpar sig bäst för att främja förskolans systematiska jämställdhetsarbete. LÄS MER