Sökning: "litteraturstudie narrativ analys"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden litteraturstudie narrativ analys.

 1. 1. Skilsmässans negativa konsekvenser för barn : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Stina Magnusson; Emma Millberg; [2022]
  Nyckelord :separation; divorce; youth; children; impact; separation; skilsmässa; ungdomar; barn; konsekvenser;

  Sammanfattning : Den aktuella litteraturstudien som är en scoping review syftar till att identifiera,värdera och syntetisera forskning om vilka negativa konsekvenser för skilsmässobarn som uppkommer till följd av föräldrars separation samt vilka omständigheter som bidrar till dessa. Totalt 15 artiklar publicerade mellan 2017 och 2022 identifierades. LÄS MER

 2. 2. Vilka åtgärder kan förbättra kommunikationen mellan intensivvårdssjuksköterskor och patienter med nedsatt verbal förmåga på IVA? : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Omvårdnadsforskning

  Författare :Matilda Engström; Hampus Grönqvist; [2022]
  Nyckelord :critical care; communication; non-verbal communication; nurse-patient relations; intensivvård; kommunikation; icke-verbal kommunikation; vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många patienter som vårdas på intensivvårdsavdelning får en nedsatt verbal förmåga relaterat till mekanisk ventilation eller sederande läkemedel. Patienterna får på grund av detta svårt att kommunicera med intensivvårdssjuksköterskan vilket kan påverka deras vårdrelation. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelse av den kroppsliga förändringen efter en mastektomi i Sverige : En litteraturstudie baserat på självbiografier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jenny Ingbrand Essén; Sara Gustavsson; [2022]
  Nyckelord :Bröstcancer; levd kropp; livsvärld; mastektomi; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor men upptäcks tidigt tack vare trippeldiagnostik. Det finns olika behandlingar som exempelvis kirurgi, cellgifter och strålning. Det blir en stor kroppslig förändring efter ett kirurgiskt ingrepp vilket kan ändra patientens kroppsuppfattning. LÄS MER

 4. 4. Tonåringars suicidbeteende relaterat till nätmobbning : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Gina Toma; [2022]
  Nyckelord :Suicide; adolescents; cyberbullying;

  Sammanfattning : Suicid är en global folkhälsofråga och enligt World Health Organization (WHO) dör cirka 703 000 personer till följd av suicid varje år. Statistiken från 2019 klargör att suiciden var dödsorsaken för 1/3 del av alla dödsfall. LÄS MER

 5. 5. Prevalens av långvarig kognitiv nedsättning hos patienter efter intensivvård

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Erik Thorsell; Anna-Karin Ljungdahl; [2022]
  Nyckelord :Långvarig kognitiv nedsättning; intensivvård; prevalens; Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status; RBANS; Trail Making Test; TMT; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler patienter överlever i takt med att intensivvården utvecklas. En stor del av dessa patienter har emellertid kognitiva besvär efter utskrivningen som kan vara bestående lång tid efter utskrivning, vilket påverkar deras livskvalitet negativt. LÄS MER