Sökning: "litteraturstudie och operationssjukvård"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden litteraturstudie och operationssjukvård.

 1. 1. Patienters erfarenheter av en operation i vaket tillstånd. : En litteraturstudie.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Eva Harlin; Helena Wigander; [2019]
  Nyckelord :operationssjukvård; regionalanestesi; patientupplevelse; omvårdnadsrelation;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING     Bakgrund: Alltfler patienter opereras i vaket tillstånd, vilket är kostnadseffektivt för samhället samt innebär mindre risker och snabbare återhämtning för patienten. Tidigare forskning visar att patienter tolererar vaken kirurgi väl, men det finns kunskapsluckor om hur detta upplevs. LÄS MER

 2. 2. Vakna patienters upplevelser av den intraoperativa fasen

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Maria Heimdahl; Anne-Mari Einarsson; [2015]
  Nyckelord :omvårdnad; operationssjukvård; regional anestesi;

  Sammanfattning : Introduktion: Att opereras kan upplevas som en unik händelse i patientens liv. Operation i regional anestesi innebär att patienten är vid medvetande och upplever det som händer här och nu. Oavsätt vilken operation som ska genomföras eller vilket syftet är till operationen, så ska patienten mötas på ett värdigt och professionellt sätt. LÄS MER

 3. 3. Den vårdande relationen : En litteraturstudie om den perioperativa processen ur en operationssjuksköterskas perspektiv

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Catalina Rådstam; [2015]
  Nyckelord :Advanced Practice Nursing; Dependency and Operating Room Nursing.; Avancerad omvårdnad; beroende och operationssjukvård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens läge finns det kunskapsluckor om hur den perioperativa omvårdnadsprocessen uppfattas ur operationssjuksköterskans synvinkel. För att operationssjuksköterskan ska kunna ge god vård till patienten utifrån dennes önskningar och behov är det viktigt att operationssjuksköterskan får en bra kontakt med patienten. LÄS MER

 4. 4. Ett värdigt slut : Operations- och intensivvårdssjuksköterskors upplevelser i samband med vård av avlidna donatorer, Litteraturstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Johan Gad; [2015]
  Nyckelord :Tissue and Organ Procurement; Operating Room Nursing; Intensive Care Nursing; dignity; experiences; Organdonation; operationssjukvård; intensivvård; värdighet; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Organdonation från avlidna är idag vanligt förekommande för att ge liv och hälsa åt svårt sjuka patienter. Operations- och intensivvårdssjuksköterskor är två av de yrkeskategorier som arbetar mest intimt med donatorvård, ett arbete som befunnits kunna ge såväl etiska som psykologiska efterverkningar. LÄS MER

 5. 5. Användning av sterila dubbla operationshandskar inom operationssjukvård

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Hälsoakademin

  Författare :Christer Forsström; [2011]
  Nyckelord :Operationssjuksköterska; dubbla sterila operationshandskar; handskperforationer; hygienisk barriär;

  Sammanfattning : För drygt tio år sedan blev det allt vanligare på operationsavdelningarna i Sverige att använda sig av dubbla sterila operationshandskar vid kirurgiska operationer och interventioner, även i situationer då patienten inte hade en känd blodsmitta. Den sterila operationshandsken utgör en hygienisk barriär mellan personal och patient som förhindrar mikroorganismer att infektera dessa båda parter. LÄS MER