Sökning: "litteraturstudie operationssjuksköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden litteraturstudie operationssjuksköterska.

 1. 1. Dörröppningarnas påverkan på bakteriebärande luftpartiklar på operationssalen. En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats,

  Författare :Rebecca Nordström; Johanna Torkkeli; [2021-06-24]
  Nyckelord :Operationssjuksköterska; patientsäkerhet; operationssal; dörröppning; postoperativ sårinfektion; bakteriebärande partiklar; ventilation;

  Sammanfattning : Background: The surgical nurse must work to promote patient safety and prevent postoperative infections as this is one of the most common healthcare related infections in Sweden. The infection prevention work includes the surgical nurse preserving the aseptic before, during and after the procedure. LÄS MER

 2. 2. Operationssjuksköterskans omvårdnadsdokumentation inom perioperativ vård: En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Julia Tell; Hanna Petersson; [2021]
  Nyckelord :Perioperative care; operating theatre nurses´; documentation; Perioperativ omvårdnad; operationssjuksköterska; dokumentation;

  Sammanfattning :  Introduktion: Dokumentation av omvårdnad är varje sjuksköterskas skyldighet och ansvar enligtPatientdatalagen (SFS 2008:355). Operationssjuksköterskan dokumenterar omvårdnad och information utifrån den perioperativa vårdprocessen. Tydlighet i dokumentationen kan säkerställainformationsflödet mellan olika vårdgivare. LÄS MER

 3. 3. Att skörda organ – Operationssjuksköterskans fält vid operation

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sophie Hansson; Linnéa Lindgren; [2021]
  Nyckelord :Operationssjuksköterska; Erfarenhet; Donatorsoperation; Litteraturstudie; Organdonation; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att en organdonation ska vara möjlig, ska donatorns önskemål vara väldokumenterat eller framfört till närstående om de ställs inför förfrågan. Organ Donor Advocacy är ett fenomen som innefattar att skydda donatorns och dess närståendes vilja och önskemål, samt att de lagar och dokument som gäller följs av alla inblandade. LÄS MER

 4. 4. Operationssjuksköterskans upplevelse av att delta under organdonation där livsuppehållande åtgärder avslutas : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ida Anehammar; Hanna Ferm; [2021]
  Nyckelord :Dignity; Experiences; Organ procurement; Perioperative nurse; Teamwork; work enviroment; Arbetsmiljö; Operationssjuksköterska; Organdonation; Teamarbete; Upplevelser; Värdighet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Organdonation är en komplex operation som ställer höga krav på operationssjuksköterskan. I Sverige styrs donationsprocessen av lagar och regler och ett ställningstagande från patienten eller närstående är avgörande för processen att påbörjas. LÄS MER

 5. 5. Vilken information har patienter som skall genomgå elektiv kirurgi behov av?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Sofia Hares; [2021]
  Nyckelord :Elective surgery; information; information needs; preoperative; surgical nurse; Elektiv kirurgi; information; informationsbehov; operationssjuksköterska; preoperativ;

  Sammanfattning : Den information som operationssjuksköterskan förmedlar till patienten före, under och efter en elektiv kirurgisk operation kan minska patientens oro och risken för operativa komplikationer. Rätt information kan även minska antalet inställda elektiva kirurgiska ingrepp, förkorta patientens vårdtid samt minska antalet vårdskador och användningen av smärtmedicinering. LÄS MER