Sökning: "litteraturundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 343 uppsatser innehållade ordet litteraturundervisning.

 1. 1. Hederns plats i svenskämnet : En didaktisk litteraturanalys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för litteraturvetenskap och retorik

  Författare :Jennifer Bissas; [2024]
  Nyckelord :Hedersrelaterat våld och förtryck; svenskämnesdidaktik; litteraturundervisning; postkolonial teori; erfarenhetspedagogik;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks den didaktiska potentialen i två verk som behandlar temat hedersrelateratvåld och förtryck. Det är en känslig samhällsfråga som kan leda till stigmatisering av folkgrupper eller personer med vissa religiösa trosuppfattningar. LÄS MER

 2. 2. Det dubbla uppdraget i litteraturundervisningen: : En kunskapsöversikt om litteraturundervisningens potential för att utveckla demokratiska värderingar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emma Tufvesson; Matilda Sjöberg; [2024]
  Nyckelord :demokratiska värderingar; dubbla uppdraget; litteraturdidaktik; litteraturundervisning; personlig utveckl;

  Sammanfattning : Skolan ska främja elevers kunskapsutveckling men har även en fostrande roll vilket ofta benämns som det dubbla uppdraget. Detta uppdrag som lärare står inför är komplext, och dessutom påverkas lärares didaktiska val även av tidsbegränsningar samt krav på mätbarhet. LÄS MER

 3. 3. Elevers upplevelse av inkludering i läsning av skönlitteratur.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Cim Rosvall; [2024]
  Nyckelord :Bokval; Elevinflytande; Elevers perspektiv; Litteracitet; Litteraturundervisning; Läsning; Perceptionsteori; Skönlitteratur;

  Sammanfattning : Denna studie använder en kvantitativ forskningsmetod i mindre skala för att undersöka frågeställningen: "Upplever deltagarna på kollektiv nivå att de är inkluderade i svenskundervisningen när det gäller läsning av skönlitteratur; med fokus på deras intresse, individualitet och motivation?".   Studien syftar inte till att undersöka till vilken grad eleverna har denna upplevelse utan fokuserar på om och vad de deltagande eleverna upplever. LÄS MER

 4. 4. Läs- och skrivsvårigheter i arbetsmomentet läsning : En kvalitativ intervjustudie om sju svensklärares arbete   med elever med läs- och skrivsvårigheter på högstadiet (åk 7–9)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emma Wedlund; [2024]
  Nyckelord :anpassningar; likvärdig undervisning; litteraturundervisning; läs-och skrivsvårigheter; läsning; svenskundervisning; svensklärare;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ intervjustudie. Syftet med studien är att undersöka sju verksamma svensklärares beskrivna arbete med elever med läs- och skrivsvårigheter i arbetsmomentet läsning på högstadiet samt vilka uppfattningar dessa svensklärare har gällande läs- och skrivsvårigheter. LÄS MER

 5. 5. "Vi tar emot den kärlek som vi tycker vi är värda" : En analys av Stephen Chboskys Wallflower - Konsten att titta på och dess potential för att arbeta med sexualitet, samtycke och relationer i ämnet svenska på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Josefine Lindström; [2023]
  Nyckelord :Sexualitet; samtycke och relationer. Värdegrund. Svenskämnet. Wallflower - konsten att titta på The Perks of Being a Wallflower. Stephen Chbosky. Litteraturundervisning.;

  Sammanfattning : Den 1 juli 2021 kom det nya direktiv från Skolverket att sexualitet, samtycke och relationer (SSR) nu har en större del i skolans värdegrund. Skolverket ger inget konkret material på hur de nya direktiven ska användas i undervisningen. LÄS MER