Sökning: "litteraturundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 238 uppsatser innehållade ordet litteraturundervisning.

 1. 1. Litteratur för språkutveckling hos andraspråkselever : En undersökning hur skönlitteratur används i undervisningen i svenska som andraspråk för elevers språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emilia Rodin; Emelie Wallin; [2021]
  Nyckelord :Litteraturundervisning; språkutveckling; svenska som andraspråk; motivation;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka vilken skönlitteratur som används i ämnet svenska som andraspråk, hur den skulle kunna utveckla elevernas språk samt hur litteraturen kan motivera och engagera eleverna i språket. Empirin har samlats in genom semistruktuerade intervjuer med svenska som andraspråkslärare. LÄS MER

 2. 2. Har Strindberg en plats i dagens klassrum?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Rebecka Hillman; Erica Holmqvist; [2021]
  Nyckelord :August Strindberg; feministisk litteraturteori; feministisk pedagogik; genus; genusmedveten läsning; litteraturundervisning; litterär kanon; normkritisk pedagogik.;

  Sammanfattning : Med denna kunskapsöversikt har vi haft för avsikt att undersöka vad forskningen säger om hur kanoniserade verk kan läsas på ett genusmedvetet sätt för att främja en reflekterande undervisning på högstadiet och gymnasiet. I undersökningen av detta område har vi identifierat fyra teman, som alla kopplats till genusmedvetenhet, i vilka vi tagit avstamp för att besvara arbetets frågeställning  Hur kan kanoniserade litterära verk läsas för att främja genusmedvetenhet?  Dessa fyra teman är genusmedvetenhet i förhållande till kanonbegreppet, teoribildning, pedagogiska strategier och förhållningssätt samt ett litterärt exempel i form av förankring i August Strindbergs Fröken Julie (1888). LÄS MER

 3. 3. ”Nu ska jag sätta mig och göra ett demokratiarbete” : En kvalitativ studie om demokrati- och värdegrundsarbete i svenskämnets litteraturundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Matilda Andersson; Frida Östberg; [2021]
  Nyckelord :demokrati; didaktiska frågor; högstadiet; identitet; litteratur; lärare; läsning; skola; skönlitteratur; svenska; undervisning; värdegrund;

  Sammanfattning : Vår kvalitativa studie har ämnat utveckla förståelse för hur några svensklärare på högstadiet förhåller sig till demokrati- och värdegrundsarbete i litteraturundervisningen. Demokrati- och värdegrundsarbetet ska, lika väl som elevernas kunskapsutveckling, genomsyra hela skolans verksamhet och är därför alla lärares uppdrag. LÄS MER

 4. 4. ”Bara för att något är gammalt så behöver det ju inte vara bra” : En intervjustudie av svensklärares uppfattningar om uppdelningen mellan hög och låg litteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Charlotte Häggström; Stina Wignäs Matsdotter; [2021]
  Nyckelord :kanon; populärlitteratur; kulturellt kapital; litteraturundervisning;

  Sammanfattning : This study examines Swedish teachers' opinions on the division between high and low in literature and how Swedish teachers view the canon discussion in relation to the concepts of high and low. The empirical material has been collected through nine qualitative interviews where all the respondents were trained Swedish teachers active in upper secondary school. LÄS MER

 5. 5. Generationen som inte vill läsa — en modern myt?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Lynn Balheden; [2020-09-28]
  Nyckelord :Läsning; litteraturläsning; litteraturundervisning; läsundervisning; litteraturdidaktik; svenskämnet; högstadiet; läsmotivation; läslust; läsupplevelse; lästeorier; Self-determination Theory; SDT; Bildung; bildning.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att utforska och beskriva högstadieelevers uppfattningar om läsning inom ramen för svenskämnet samt vilka faktorer som påverkar elevers läsmotivation. Tidigare forskning visar att ungas läsande minskar i rask takt och att allt fler av dem endast läser om de måste. LÄS MER