Sökning: "liu juridik"

Visar resultat 1 - 5 av 180 uppsatser innehållade orden liu juridik.

 1. 1. Mörka personlighetsdrag hos Sveriges studenter : – En enkätundersökning om machiavellism, narcissism och psykopati

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Henric Flood Hörberg; Emil Olsson; [2022]
  Nyckelord :Dark Triad; dark personality traits; Machiavellianism; narcissism; psychopathy; Short Dark Triad; SD3; college students; education; Sweden; Mörka triaden; mörka personlighetsdrag; machiavellism; narcissism; psykopati; Short dark triad; SD3; studenter; utbildning; Sverige;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om det gick att finna skillnader i förekomst av personlighetsdrag från den mörka triaden, det vill säga, machiavellism, narcissism och psykopati mellan studenter inom olika utbildningar på högskole- och universitetsnivå i Sverige. Tidigare forskning visar att studenter på utbildningar inom olika ämnen tenderar att uppvisa drag från mörka triaden i olika hög utsträckning. LÄS MER

 2. 2. Vem äger NFT-innehavarens egendom? : – En studie av äganderätten till en non-fungible token

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Jennifer Landström; [2022]
  Nyckelord :NFT; Non-fungible token; Non fungible token; Blockchain; Crypto; Cryptocurrency; Distributed Ledger Technology; Markets in crypto-assets regulation; NFT; Non-fungible token; Icke-fungibelt token; Äga; Ägande; Äganderätt; Egendom; DLT; Decentraliserad distribuerad teknologi; decentraliserade databaser; decentraliserat system; Blockkedja; Blockkedjeteknik; Smart kontrakt; Smarta kontrakt; Ethereum; Bitcoin; Open sea; Krypto; Kryptoteknik; Kryptovaluta; Digitalisering; EU; EU-rätt; Teknologi; Finans; Bankrätt; Investerare; Investera; Investerarskydd; Köprätt; Konsumentköp; Konsumenträtt; Konsumentskydd; Finansiell teknologi; FinTech; Immaterialrätt; Immateriell egendom; Immateriell tillgång; Affärsrätt; Juridik; Förmögenhetsrätt; Sakrätt; Kontroll; Besittning; Besittningsövergång; Upphovsrätt; Upphovsman; Digital konst; Ensamrätt; IT-rätt; Överlåtelse; Överlåtelsetransaktion; Unik; MiCA; MiFID; Sui Generis;

  Sammanfattning : Handeln av non-fungible tokens (NFT) har vuxit fram i en drastisk fart de senaste tre åren med försäljningar till miljonbelopp. Begreppet non-fungible åsyftar en icke-utbytbar egendom som karaktäriseras av sin unika kvalité och dessa tokens bygger på blockkedjeteknik med decentraliserade system. LÄS MER

 3. 3. Ett prospektansvar som omfattar det emitterande bolaget : Huruvida prospektansvaret bör utvidgas och hur en sådan utvidgning bör utformas

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Carl Åhlander; [2022]
  Nyckelord :Aktiebolag; Börsrätt; Aktiebolagsrätt; Börs; Prospekt; Prospektansvar; Skadestånd; Skadeståndsrätt; Juridik; Affärsjuridik; Investerarskydd; Borgenärsskydd; Informationsansvar; Erbjudandehandling; Skadeståndsansvar; Harmonisering;

  Sammanfattning : Idag omfattar det skadeståndsrättsliga ansvaret för prospekt endast organledamöterna enligt regleringen i ABL. Frågan om ett utvidgat prospektansvar har genom en rapport från Finansinspektionen i september år 2021 fått ny aktualitet. LÄS MER

 4. 4. Patenträttens betydelse för en cirkulär ekonomi : En rättsdogmatisk analys av patenträttsliga hinder för reparationsmöjligheter inom EU och Sverige

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Anton Persson; [2022]
  Nyckelord :Reparation; rekonstruktion; patent; immaterialrätt; juridik; intrång; gränsdragning; right to repair; ecodesign; cirkulär ekonomi; hållbarhet; reparationsmöjligheter; Sverige; EU;

  Sammanfattning : Patenträtten kan användas för att förhindra tredje man från att sälja vidare, rekonstruera eller kopiera en patenterad produkt. Det starka patentskyddet för patentinnehavare utgör ett ekonomiskt incitament för skapande och gör möjligheten till reparation svårare, och från fall till fall olagliga, eftersom patentlagstiftningen förhindrar rekonstruktion av patenterade produkter. LÄS MER

 5. 5. Avskrivning och avdrag för FoU-utgifter

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Hannes Olofsson; Axel Bygdell; [2021]
  Nyckelord :Juridik; Skatterätt; Redovisning; K2; K3; IFRS; FoU; FoU-utgifter; avdragsrätt;

  Sammanfattning : Avdragsrätten för forsknings- och utvecklingsutgifter, nedan betecknat FoU, är en lex specialis bestämmelse i inkomstskattelagen (1999:1229), vilket framgår av 16 kap. 9 § IL. LÄS MER