Sökning: "liu medicin"

Visar resultat 1 - 5 av 147 uppsatser innehållade orden liu medicin.

 1. 1. En prioritering för livet : En fenomenografisk studie om hur pedagogers uppfattningar och förhållningssätt påverkar hur stödåtgärder prioriteras för elever med ADHD, dyslexi eller komorbid ADHD - dyslexi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Ina Ölmbro; Andréa Persson; [2020]
  Nyckelord :ADHD; Dyslexia; Comorbidity; Support Measures; ADHD; dyslexi; komorbiditet; stödåtgärder; relationellt perspektiv; kategoriskt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka uppfattningar som lärare, speciallärare och specialpedagoger har kring vilka stödåtgärder som prioriteras för elever med samtidig dyslexi och ADHD, komorbiditet. För att få tillgång till dessa lärarkategoriers uppfattningar genomfördes elva semi-strukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Fysioterapeuters upplevelser av Basal Kroppskännedom som behandling vid posttraumatiskt stressyndrom : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för hälsa, medicin och vård; Linköpings universitet/Institutionen för hälsa, medicin och vård

  Författare :Anna Changa Zetterström; Theodor Hasselblad; [2020]
  Nyckelord :Basic Body Awareness Treatment; Movement-based therapy; Posttraumatic Stress Disorder; Physiotherapy; Qualitative content analysis; Basal Kroppskännedom; Fysioterapi; Kvalitativ innehållsanalys; Rörelseorienterad terapi; Posttraumatiskt stressyndrom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är en psykiatrisk diagnos till följd av exponering av ett tidigare trauma som bidrar till minskad funktion i vardagen. Basal Kroppskännedom (BK) är en behandlingsmetod med syftet att göra patienten mer medveten om sin kropp. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars separation under småbarnsfasen : en studie om BVC-sjuksköterskors uppfattningom prevention av separation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin; Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin

  Författare :Jenny Augustsson; Emma Nelsson; [2019]
  Nyckelord :Family lifecycle; small children; separation; prevention; Child Health; Familjens livscykel; småbarnsfasen; separation; prevention; BHV-sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka BVC:s möjligheter att förebygga de separationer som sker till följd av omställningen från att vara ett par till att även bli förälder. I studien beskrivs BHV-sjuksköterskors uppfattning om prevention av separation under småbarnsfasen samt hur BHV-sjuksköterskor ser på sina förutsättningar att arbeta med föräldrars parrelation. LÄS MER

 4. 4. ”Ger det dig som person någonting så ger det ju hela arbetsgruppen någonting och klinikens utveckling, faktiskt” : Hur vårdenhetschefer uppfattar innebörden av professionell utveckling för sjuksköterskorEn intervjustudie med fenomenografisk ansats

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Medicinska fakultetenLinköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsa

  Författare :Malin Södling; [2019]
  Nyckelord :Development; Professional Competence; Learning; Phenomenography; Nurse Administrator; utveckling; professionell kompetens; lärande; fenomenografi; vårdenhetschef;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING  Bakgrund: Sjuksköterskors professionella utveckling kan förstås som en del i ett livslångt lärande inom ramen för yrkeslivet och visar positiva effekter för sjuksköterskors arbetstillfredsställelse, önskan att bidra till den verksamhet de arbetar i och för att minska arbetsrelaterad stress. Professionell utveckling är också förenat med positiva effekter för patienternas vård. LÄS MER

 5. 5. Aktiv återhämtning hos tävlingssimmare : En jämförelse mellan aktiv återhämtning med och utan simfenor

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsa; Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsa

  Författare :Christin Heina; Emma Stenberg; [2019]
  Nyckelord :Recovery of Function; Lactic Acid; Pulse; Self-Assessment; funktionell återhämtning; mjölksyra; puls; självskattning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är vanligt att simmare använder simfenor vid aktiv återhämtning, däremot finns det begränsad forskning angående nyttan det medför vid minskning av laktatnivå, puls och självupplevd skattning. Syfte: Syftet var att jämföra aktiv återhämtning i form av simning med och utan korta simfenor avseende laktatnivå, puls och självskattning av upplevd trötthet och ansträngning hos tävlingssimmare. LÄS MER