Sökning: "liu slöjd"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden liu slöjd.

 1. 1. Nationell likvärdighet i slöjdämnets betygsättning : Vad lärarna efterfrågar för stöd, för att större likvärdighet i betygsättningen inom slöjdämnet ska nås

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation; Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Charlotta Jonsson; Nilla Lénárt; [2019]
  Nyckelord :sloyd; grading; equivalance; equivalent; subject of sloyd; custom; national equivalence; slöjd; betygsättning; likvärdighet; slöjdämnet; praxis; bedömning; betyg; nationall likvärdighet;

  Sammanfattning : Efter att vi i flera olika sammanhang uppmärksammat att slöjdlärare tolkar läroplanens styrdokumnet olika och att det på grund av detta uppstår olikheter i betygsättningen ville vi undersöka och synliggöra dessa frågor. Syftet med vår studie var att belysa slöjdlärares uppfattningar kring likvärdigheten i betygsättningen samt synliggöra vad slöjdlärarna anser krävs för en större likvärdighet nationellt. LÄS MER

 2. 2. Slöjd för alla : en fenomenografisk analys och komparativ studie av Hemslöjdens butik och Svensk Hemslöjd

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för kultur och estetik

  Författare :Frida Nyman; [2018]
  Nyckelord :storytelling; Slöjd; hemslöjd; fenomenografi; försäljning;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka en del av faktorerna som ledde till att Stockholms läns hemslöjdsförenings butik Hemslöjdens butik avvecklades. Genom fenomenografisk intervju som metod görs en komparativ studie mellan Hemslöjdens butik och butiken Svensk Hemslöjd om faktorerna bakom avvecklingen. LÄS MER

 3. 3. Om slöjdens digitala framtid i skolan : - en studie av lärarutbildares framtidstankar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Adam Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Sloyd; Technology; Slöjd; Digital Teknik; Slöjdutveckling; Grundskola;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur slöjdlärarutbildare ser på hur ämnet kanförändras utifrån Skolverkets nya skrivningar om digital teknik i slöjden. Resultatet visar attslöjdlärarutbildarna generellt är positiva till slöjdens framtid men att det fnns ett antal farhågorsom är viktiga att diskutera och förhålla sig till. LÄS MER

 4. 4. Skolämnet slöjd i senmodern skola : En kritisk diskursanalys om ett skolämnes relevans

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik

  Författare :Martina Rylander Lundström; [2017]
  Nyckelord :slöjd diskursanalys senmodern;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att kritiskt granska argumenten emot och för skolslöjd i den senmoderna skolan. Argumenten har hämtats från ’smörknivsupproret’, en debatt om skolslöjd som pågick under några veckor 2016. LÄS MER

 5. 5. Att förmedla ett hantverk : – ett examensarbete om görande, kunskapsfilosofi och (visionärt) mångfaldsarbete inom trähantverk

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Carl Malmsten - furniture studies

  Författare :Theo Rosengren; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Mitt arbete handlar om hur hantverk, trähantverk i synnerhet, behöver en injektion av nya perspektiv för att inte stagnera i framtiden. Projektet handlar om att skapa en lärandesituation/kunskapsmiljö och möte med nästkommande generation hantverkare. LÄS MER