Sökning: "liu våld i nära relationer"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden liu våld i nära relationer.

 1. 1. Våld i nära relation : – Varför stannade hon kvar?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Psykologi; Linköpings universitet/Psykologi

  Författare :Alexander Hansson; Arameh Dehghanimongabad; [2020]
  Nyckelord :Våld i nära relation; Normaliseringsprocessen; Exitprocessen; Kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Våld mot kvinnor är ett globalt samhällsproblem, där diskussionen om kvinnans roll i en våldsam relation kan leda till att skuldbelägga kvinnan för att hon stannar kvar, inte gör motstånd och inte håller den våldsutövande partnern ansvarig för våldet.  Arbetets syfte är utifrån kvalitativ metod klargöra de faktorer som kan leda till att kvinnor stannar respektive lämnar sina våldsamma partners. LÄS MER

 2. 2. Barn som utsätts för fysiskt våld i hemmet : - Förskolan som den trygga basen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Azra Mlivic; Ellen Nordquist; [2016]
  Nyckelord :child neglect; child abuse;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att ge upphov till en djupare och förberedande kunskap inför kommande yrke inom området barn som utsätts för våld i hemmet. Arbetet genomsyras utav ett perspektiv vilket är förskollärarperspektivet. Vi kommer genom analyser ta reda på förskollärares utsagor om barn som utsätts för fysiskt våld i hemmet. LÄS MER

 3. 3. Vem drar mest nytta av en internetadministrerad kognitiv beteendeterapi mot utövande av våld i nära relationer? : Moderatorer i en randomiserad kontrollerad studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/PsykologiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/PsykologiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Sandra Axelsson; Tina Gustafsson; [2014]
  Nyckelord :Våld i nära relationer; ilska; aggression; våld; kognitiv beteendeterapi; KBT; internetadministrerad kognitiv beteendeterapi; randomiserad kontrollerad studie; RCT; moderation; acceptans; ilskeruminering; demografiska faktorer; motivation; IVIN;

  Sammanfattning : Inom ramen för IVIN- projektet avsåg föreliggande studie att explorativt undersöka vilka variabler som kan moderera behandlingsutfallet i en internetadministrerad KBT-behandling för personer som upplever svårigheter att reglera ilska, aggressioner eller utagerande beteenden i nära relationer. Sextiofem personer inkluderades och randomiserades till de två betingelserna behandlingsgrupp (n=32) och kontrollgrupp (n=33). LÄS MER

 4. 4. Våld i nära relationer : En diskursanalys kring framställningar om våld i nära relationer i tidskriften Socionomen

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Socialt arbete; Linköpings universitet/Socialt arbete

  Författare :Marlene Alakokkare; Cecilia Andreasson; [2014]
  Nyckelord :Våld i nära relationer; Socionomen; socialkonstruktionism; diskursanalys; subjektspositioner; kategorisering; skuld; skam; genus; våldsoffer; föräldraskap; socialt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa uppsats är att undersöka hur våld i nära relationer framställs i tidskriften Socionomen. Vår empiri består av 42 artiklar som berör våld i nära relationer. Artiklarna är publicerade mellan åren 1997 - 2013 i tidskriften Socionomen. LÄS MER

 5. 5. Berättelser om utsatt barndom – en kvalitativ studie utifrån tre självbiografier

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Socialt arbeteFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Socialt arbeteFilosofiska fakulteten

  Författare :Lisa Ceesay; Anna Engman; [2014]
  Nyckelord :Utsatt barndom; självbiografier; sociala aspekter; ekonomiska aspekter; materiella aspekter; välfärd; livskvalitet; levnadsnivå.;

  Sammanfattning : Ett stort antal barn i Sverige får under sin barndom uppleva våld, fattigdom och alkoholproblematik. Av de barn som växer upp i Sverige beräknas en femtedel växa upp i en familj där minst en av vårdnadshavarnas alkoholkonsumtion anses vara en riskkonsumtion. LÄS MER