Sökning: "liv berg"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden liv berg.

 1. 1. Stark, tuff och omänskligt oberörd : En kvalitativ litteraturstudie om upplevelser av våld i nära relationer hos utsatta män

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Nathalie Sköld; Paulina Berg; [2019]
  Nyckelord :hjälpsökande; kvalitativ; könsroller; män; omvårdnad; partnervåld; upplevelser; våld i nära relationer;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Nutida forskning visar på en liknande prevalens av VNR mellan kvinnor och män. Våld i nära relationer påverkar både den psykiska och fysiska hälsan. Utsatta män har ofta lägre förtroende för rättsväsendet, polis och sjukvård, samt hjälpen de erhåller klassas ofta som bristfällig. LÄS MER

 2. 2. En bild säger mer än tusen ord : En kvalitativ studie om bilders funktion i läromedel för religionsämnet på gymnasiet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Johanna Tysk; [2019]
  Nyckelord :religion; didaktik; pedagogik; läromedel; bilder;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie är utförd i syfte att undersöka hur bilder i religionsläromedel på gymnasiet kan påverka elevers religionsuppfattning. För att uppfylla syftet behandlas tre frågeställningar. LÄS MER

 3. 3. "Men det är å leka vad vi vill, det är en sak som vi får bestämma helt själva" : En diskursanalytisk intervjustudie om barns inflytande i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Moa Berg; Anna Milestad; [2019]
  Nyckelord :Inflytande; barns perspektiv; bestämmande; poststrukturell teori; diskursanalys; makt; kunskapsregim; governmentality;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur barn i femårsåldern uppfattar sitt inflytande och bestämmande i en förskolas verksamhet samt utreda vad som kan påverka barnens uppfattningar. Studien utgår från poststrukturellt teori och Foucaults syn på makt och en diskursanalys av intervjuer med barn genomförs. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelse av att leva med bipolär sjukdom : - Ett liv i berg och dalbana

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Rachel Manning; Frida Håkansson; [2019]
  Nyckelord :bipolär sjukdom; kvalitativ; kvinnor; livsvärld; patografier; personcentrerad omvårdnad; upplevelse;

  Sammanfattning : The aim is to highlight women's experience of living with bipolar disorder. Mental health is one of Sweden's largest public health problems and women are more often affected. Bipolar disorder is chronic and involves commuting in different forests in the form of mania and depression. LÄS MER

 5. 5. Smoketrack - En digital plattform för personer som har bestämt sig för att sluta röka

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Design och formgivning

  Författare :Gustav Berg; [2018]
  Nyckelord :Rökning; design; UX; applikation; sluta röka; mHealth; industridesign.;

  Sammanfattning : Sedan cigaretten introducerades under 1800-talet har rökningens vara eller inte vara debatterats ständigt. Riskerna med rökning har lett till att fler och fler åtgärder införts för att försvåra tillgången till tobak, och möjligheterna att röka överallt har kraftigt begränsats. LÄS MER