Sökning: "lived experience"

Visar resultat 1 - 5 av 260 uppsatser innehållade orden lived experience.

 1. 1. How do consumers make sense of sustainable consumption: a study on lived experience and discourses

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Trang Le; Angela Pavasovic; [2018-07-03]
  Nyckelord :Sustainable consumption; sustainable clothes; sustainable discourses; fashion discourses; identity creation;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Att leva med våld : En narrativ analys av självbiografier skrivna av kvinnor som levt med en våldsutövande manlig partner

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ella Karlsson; Linnea Hjertvik; [2018]
  Nyckelord :domestic violence; intimate partner violence; abused women; autobiographies;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine the experience among women who have been victims for domestic violence in heterosexual relationships. More specifically the purpose of this study was to gain an understanding when it comes to how women manage to live with the violence and also to examine why some women are staying in the relationship despite being exposed to violence. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att möta barn som far illa.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sophie Lindén; Caroline Malmsjö; [2018]
  Nyckelord :Erfarenheter; Barn som far illa; Familjecentrerad vård;

  Sammanfattning : Inledning: Den svenska hälso-och sjukvården för barn ska bedrivas i enlighet med FN:s konvention om barns rättigheter. I konventionen står att alla barn har rätt till skydd mot fysiskt eller psykiskt våld, vanvård, övergrepp och utnyttjande av förälder eller annan som tar hand om barnet. LÄS MER

 4. 4. Existentiell omvårdnad till palliativa patienter ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Linnea Mann; Saara Ronkainen; [2018]
  Nyckelord :Existentiell; palliativ vård; sjuksköterskor; livets slut; attityder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den existentiella omvårdnaden är ett komplext och multidimensionellt område. Detta blir tydligare i en palliativ kontext där patienten är bortom all fysisk kurativ behandling. Att hjälpa patienten att möta döden blir då en stor del av omvårdnaden. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelse av att leva med urininkontinens : En litteraturbaserad studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Emma Jakobsson; Märtha Jansson; [2018]
  Nyckelord :Coping; quality of life; sexuality; urinary incontinence; women’s experience;

  Sammanfattning : Background: The definition of urinary incontinence is involuntary loss of urine that is objectively detectable and results in a social and hygienic inconvenience for the individual. There are different types and causes of urinary incontinence and the symptoms often occur more frequently with higher age. LÄS MER