Sökning: "livet efter ett hjärtstopp"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden livet efter ett hjärtstopp.

 1. 1. En andra chans : Livet efter hjärtstopp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Arbenita Sagonjeva; Moa Andersson; [2020]
  Nyckelord :Hjärtstopp; Hälsa och Välbefinnande; Information; Sjuksköterska; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtstopp drabbar människor i alla åldrar och chansen för överlevnad varierar mellan 2-11 procent. De som överlever får problem med psykiska och kroppsliga begräsningar vilket påverkar hälsan och välbefinnandet. Sjuksköterskan har det yttersta ansvaret för att främja hälsa- och välbefinnande. LÄS MER

 2. 2. Leva med livvakt : personers upplevelser av att leva med implanterbar defibrillator

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Karin Hellkvist; Terhi Wallebom; [2020]
  Nyckelord :Defibrillators implantable; Experience; Qualitative method; Person-centered care; Implanterbar defibrillator; Kvalitativ metod; Upplevelse; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Personer som överlevt hjärtstopp, eller som löper stor risk att drabbas av allvarlig ventrikulär arytmi, kan skyddas mot framtida livshotande arytmier med en implanterbar defibrillator (ICD). För att bryta kammartakykardier kan ICD:n avge högvoltschocker från en elektrod i höger kammare. Chockerna upplevs av många som smärtsamma. LÄS MER

 3. 3. Personers erfarenheter av livet efter ett hjärtstopp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :Jennie Croné; Malin Emanuelsson; [2020]
  Nyckelord :Erfarenheter; hjärtstopp; hälsa; KASAM;

  Sammanfattning : Bakgrund: I HLR-rådets rapport för år 2018 rapporterades 8663 hjärtstopp i Sverige och 1482 lyckade återupplivningsförsök genomfördes. Vid ett hjärtstopp drabbas hjärnan av syrebrist och utan snabb adekvat behandling kan personen drabbas av kvarstående hjärnskador eller i värsta fall avlida. LÄS MER

 4. 4. Döden får vänta : En litteraturöversikt om individers upplevelser av att överleva ett plötsligt hjärtstopp

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Sara Andersson; Rebecca Hasselberg; [2020]
  Nyckelord :hjärtstopp; individ; litteraturöversikt; upplevelser; överlevnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antal individer som överlever ett plötsligt hjärtstopp ökar för varje år, medan forskning kring omvårdnad vid ett plötsligt hjärtstopp samt individernas upplevelser av att överleva ett plötsligt hjärtstopp är bristfällig. Ett plötsligt hjärtstopp är en akut situation som kan vara traumatisk för individen och därför krävs mer forskning som kan stödja hur vården efter händelsen utformas till de här individerna. LÄS MER

 5. 5. Livet efter döden - Personers upplevelser av livet efter hjärtstopp : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Josefin Arvidsson; Maja Rehnmark; [2020]
  Nyckelord :Cardiac arrest; daily life; experiences; survivors; qualitative; Dagligt liv; hjärtstopp; kvalitativ; upplevelser; överlevare;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige rapporterades 11 005 fall av plötsligt hjärtstopp under åren 2008–2010. Att drabbas av hjärtstopp och överleva kan på olika sätt påverka personens upplevelse av det fortsatta livet. Teoretisk referensram som valts ut är Cullbergs kristeori. LÄS MER