Sökning: "livsberättelse"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade ordet livsberättelse.

 1. 1. Distriktssköterskors erfarenheter av att arbeta med personcentrerad vård på mottagning i primärvården

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Karin Granberg; Anne Widmark; [2019]
  Nyckelord :Distriktssköterskor; personcentrerad vård; primärvården; erfarenhet; kvalitativ metod; semistrukturerade intervjuer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personcentrerad vård innebär att personen är i centrum och inte dennes sjukdom. Ett partnerskap mellan distriktssköterskan och personen eftersträvas, med utgångspunkt från personens livsberättelse och dennes livssituation för att gemensamt skapa mål och strategier för genomförande av behandlingar samt omvårdnad. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av att leva med ALS : En studie baserad på självbiografier och biografier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Rebecka Johansson; Frida Kristensson; [2019]
  Nyckelord :ALS; experience; life-story; nurse; patient; ALS; livsberättelse; patient; sjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: ALS är en obotlig sjukdom som orsakar muskelförtvining som leder till försämrad rörelseförmåga och inom en begränsad tid avlider patienten. En patient som inte känner mening i livet kan stöta på svårigheter beträffande förmåga att uppleva välbefinnande. LÄS MER

 3. 3. SJUKSKÖTERSKORS PERSONCENTRERADE VÅRD PÅ ÄLDREBOENDE : En litteraturstudie ur sjuksköterskeperspektiv

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Katja Cederholm; Sofia Hallsten; [2019]
  Nyckelord :livsberättelse; metasyntes; partnerskap; relation; äldreomsorg; äldre person;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor som arbetar på äldreboende ska främja äldre personers livskvalitet och självbestämmande. För att kunna göra det är det nödvändigt att skapa en relation med den äldre personen. Denna relation ger möjlighet att ta del av den äldre personens livshistoria vilket är centralt för personcentrerad vård. LÄS MER

 4. 4. ”Det är därför man går här, vi har ju problem allihop i klassen” : En livsberättelse om två grundsärskoleelevers erfarenheter från sin skoltid

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Monia Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Relationships; Special School; Developmental Disabilities; Treatment; Experiences; Relationer; Grundsärskola; Utvecklingsstörning; Bemötande; Erfarenheter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en inblick i två grundsärskoleelevers erfarenheter av hur de har blivit bemötta i skolan. Studien är gjort utifrån forskningsansatsen livsberättelse för att på bästa sätt ge studiens informanters röster mest rättvisa. LÄS MER

 5. 5. Personcentrerad vård inom demensvård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Mohamadi Wagma; [2019]
  Nyckelord :personcentrerad vård; demensvård; sjuksköterska; vårdrelation; livskvalité; helhetssyn; aktivitet; livsberättelse;

  Sammanfattning : En person med demenssjukdom är först och främst en person och därefter en patient med en sjukdom. En demenssjuk person har ett hot mot sin identitet på grund av olika kognitiva nedsättningar. En identitetsfrämjande vård är av stor vikt och kan bidra till att hjälpa den drabbade med att bevara sin känsla av att vara värdefull. LÄS MER