Sökning: "livsberättelser om sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden livsberättelser om sverige.

 1. 1. Att som förälder möta en skola : Berättelser om möten och relationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Evelina Berg; [2021]
  Nyckelord :Autism; Kommunikation; Relationell pedagogik; Samarbete; Vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Berg, Evelina (2021). Att som förälder möta en skola - Berättelser om möten och relationer. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp.Syftet med denna studie är att undersöka vad ett antal föräldrar berättar om upplevelser av att möta en skola. LÄS MER

 2. 2. Musik som tröst : En studie om betydelsen av musik vid avsked och sorgearbete

  Magister-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Marianne Viper; [2019]
  Nyckelord :farewell; hermeneutics; qualitative method; interpretation of life; end-of-life music; music therapy; the grieving process; consolation; avsked; hermeneutik; kvalitativ metod; livstolkning; musik i livets slutskede; musikterapi; sorgeprocess; tröst;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att utforska betydelsen av musik vid avsked hos sörjande människor. Internationell och skandinavisk forskning inom närliggande områden har i större utsträckning beaktat musikens terapeutiska och psykologiska roll. I Sverige saknas i stort sett forskning inom detta ämne. LÄS MER

 3. 3. Hörselskadades möte med högskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Karin Gerleman Zander; [2019]
  Nyckelord :Hörselskador; Livsberättelser; Inkludering; Exkludering; Högre studier;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med det här arbetet är att beskriva och förstå hur hörselskadade studenter upplever och hanterar inkludering och exkludering på högskolan i Sverige. Bakgrunden är att hörselskadade studenter i en tidigare undersökning från 2007 visade sig vara underrepresenterade på högskolan och överrepresenterade i avhopp från densamma. LÄS MER

 4. 4. ”Islam är mitt sätt att leva” : En kvalitativ studie om levd islam och muslimska kvinnors livsberättelser i Karlstad

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Anna Johansson Frånberg; [2018]
  Nyckelord :Lived Islam; life story interview; material culture; belief; muslim women; sweden; Levd islam; livsberättelseintervju; materiell kultur; belief; muslimska kvinnor; Sverige;

  Sammanfattning : In the western world, Islam has been interpreted based on stereotypes of muslims. The stereotype image leads to the fact that many Muslims in Sweden today are forced to face Islamophobia and preconceptions about Islam's meaning. LÄS MER

 5. 5. Livsberättelser om orsaker till omfattande skolfrånvaro: Elever berättar om sin skoltid

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ann Bohlin Swälas; Anna Grödevik; [2018]
  Nyckelord :Bronfenbrenners bioekologiska utvecklingsmodell; livsberättelser; Maslows behovstrappa; omfattande skolfrånvaro; specialpedagogik;

  Sammanfattning : I en nationell kartläggning från Skolinspektionen rapporteras att ca 20 000 elever, trots den obligatoriska skolplikten som gäller i Sverige, har en omfattande skolfrånvaro. Det är viktigt att låta elever med omfattande skolfrånvaro komma till tals i forskning. LÄS MER