Sökning: "livsberättelser"

Visar resultat 1 - 5 av 185 uppsatser innehållade ordet livsberättelser.

 1. 1. Att inte passa in i skolans system : Fem livsberättelser om skolfrånvaro.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Helena Björklund; Jängnemyr Maria; [2020]
  Nyckelord :Bronfenbrenner; hemmasittare; livsberättelser; psykisk ohälsa; samverkan; skolfrånvaro; systemteori; ångest;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vad skolfrånvaro kan bero på samt vilka faktorer som hade främjat skolnärvaro hos respondenterna som deltagit i föreliggande studie. Studien använde sig av livsberättelse som metod, där fem tidigare hemmasittare i åldern 17-29 år  berättade om sina erfarenheter och upplevelser kring skolfrånvaro samt vad de ansåg hade kunnat hjälpa dem att fullfölja sin utbildning. LÄS MER

 2. 2. Den inte så raka vägen : Om kvinnors upplevelser av att röra sig ovanför glastaket i svenskt näringsliv. Om resan dit, maktförhållanden och utestängningar längs med vägen.

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Hanna Gerdsdorff; [2020]
  Nyckelord :glastak; hegemoniska maktordningar; intersektionalitet; ojämlikhetsregimer och social mobilitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka hur maktstrukturer påverkar inkludering och exkludering av kvinnor i ledande befattningar inom svenskt näringsliv. Studien har sökt svar på vilken betydelse identiteter så som kön, klass och etnicitet har för möjligheten att inkluderas inom ledande befattningar i svenskt näringsliv. LÄS MER

 3. 3. Personcentrerad vård : En litteraturstudie om sjuksköterskors erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ann-Louise Pettersson; Emelie Högnäsbacka; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personcentrerad vård är ett begrepp inom vården vars syfte är att se den unika människan i vårdandet. Personcentrerad vård är en av sjuksköterskans kärnkompetenser. Det innebär att vården ska tillgodose de krav och förväntningar samhället har för att säkerställa en god samt säker vård. LÄS MER

 4. 4. "Jag lyckades inte i rollen som den duktiga flickan" : En kvalitativ studie om tio före detta kriminella, dömda kvinnors livsberättelser och upplevelser av kriminalitet.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Romina Zojaji; Robar Salah; [2020]
  Nyckelord :Kvinnor; kriminalitet; missbruk; sociala band; stämpling; identitet; stigmatisering; och roller.;

  Sammanfattning : Denna studie redogör för tio före detta kriminella, dömda kvinnors livsberättelser. Med utgångspunkt i kvalitativa, semistrukturerade intervjuer tar vi reda på hur kvinnorna påbörjade deras kriminalitet och hur de lyckades avsluta den kriminella perioden. LÄS MER

 5. 5. Det brändes i mitt hjärta : Tre ungdomars livsberättelser från sin skolgång i grundsärskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Hanna Lönnqvist; [2020]
  Nyckelord :Intellektuell funktionsnedsättning; livsberättelse; elevperspektiv; grundsärskola;

  Sammanfattning : The aim of the study is to contribute with knowledge about how students with mild intellectual disabilities experienced their schooling in primary school. The questions of the study are: • How do students describe their school attendance based on their possibility to interac at school? • What do the students` thoughts in relation to their schooling occupy? The study was based on a life-narrative perspective to provide an increased understanding of people with intellectual disabilities. LÄS MER