Sökning: "livscykel kanin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden livscykel kanin.

  1. 1. Koccidier hos tamkanin

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

    Författare :Frida Hardenberg; [2013]
    Nyckelord :kanin; koccidier; koccidios; Eimeria; prevalens; patogenes; patogenicitet symptom;

    Sammanfattning : Koccidier (Eimeria spp) är encelliga parasiter som kan angripa antingen tarmkanalen eller lever och gallgångar hos tamkaniner. Sjukdomar i digestionskanalen är ofta komplexa och utgör ett stort problem hos kaniner världen över. Faktorer som påverkar sjukdomsförekomst och förlopp är således av intresse att belysa. LÄS MER