Sökning: "livscykelkostnadsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet livscykelkostnadsanalys.

 1. 1. EN JÄMFÖRELSE MELLAN TEGEL- OCH SEDUMTAK UTIFRÅN ETT MILJÖ- OCH KOSTNADSPERSPEKTIV

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Ted Eriksson; Simon Almersved; [2020]
  Nyckelord :LCC; LCA; MKA; Analytic Hierarchy Process; AHP; COPRAS; Livscykelanalys; Livscykelkostnadsanalys; Multikriterieanalys;

  Sammanfattning : Purpose: The housing demand remains high in Sweden and according to Boverket (2017) approximately 600 000 homes need to be built from 2017 to 2025. In order to make this a value-creating investment, the focus should be on trying to meet sustainable social, economic and environmental goals. LÄS MER

 2. 2. Livscykelkostnadsanalys för två typer av spillvattensystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Victor Månsson; Robin Lexander; [2020]
  Nyckelord :Calculation template; cost comparison; LCC; pumping station; gravity sewer; pressure conduit; water and sewerage system; Beräkningsmall; kostnadsjämförelse; LCC; pumpstation; självfallsledning; tryckledning; vatten- och avloppssystem;

  Sammanfattning : För att klara av den befolkningsökning som sker i städerna projekteras nybyggnadsområden. Innan byggnation av bostäder kan ske måste ett beslut tas om val av spillvattensystem. I nuläget saknas enkla hjälpmedel för att jämföra och göra val baserat på systemens totala kostnader under dess livslängd. LÄS MER

 3. 3. Framtidsplanerat byggande för koncepthus

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Emma Arlid; David Karlsson; [2019]
  Nyckelord :underhållsplanering; materialval; hållbarhet; LCC; LCA.;

  Sammanfattning : Underhåll och fastighetsförvaltningen utgör en väsentlig del av en byggnads livscykel. Vid projekteringsfasen finns sällan en underhållsplan upprättad. LÄS MER

 4. 4. LCA och LCC av olika isoleringsmaterial i en träbaserad väggkonstruktion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Adi Fetahagic; Henrik Pantzar; [2018]
  Nyckelord :Insulation; LCA; LCC; wall structure; Isolering; LCA; LCC; väggkonstruktion;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med arbetet var att utföra en jämförelse av olika isoleringsmaterial i en träbaserad väggkonstruktion genom LCA och LCC och att sedan skapa ett beslutsunderlag vid val av isoleringsmaterial. Tidigare forskning kring koldioxidutsläpp för olika byggmaterial finns. LÄS MER

 5. 5. Kan trämaterialet DDW ersätta stål vid konstruktion av framtida gång- och cykel broar : Jämförelse utifrån LCC

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Emran Ashna; Amir Dashti; [2018]
  Nyckelord :DDW; Delignified Densified Wood; DoU; Drift och underhåll; GC-bro; Gång och cykelbro; LCC; Livscykelkostnad; Trafikverket; TRV;

  Sammanfattning : I detta examensarbete behandlas en jämförelse mellan två olika material utifrån LCC för GC-broar. Dessa är stål och Delignified Densified Wood (DDW). Samhället är i behov av att utvecklas inom ett mer hållbart- och anpassad till klimatkraven. Detta innebär att det ställs krav på Trafikverket. LÄS MER