Sökning: "livscykelmodellens fyra faser"

Hittade 1 uppsats innehållade orden livscykelmodellens fyra faser.

  1. 1. Kompetenser inom systemutveckling - Projektledaren och programmeraren i fokus

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

    Författare :Michael Lavesson; Emma Eggert; [2006]
    Nyckelord :kompetens; projekledare; programmerare; livscyelmodellen; Informatics; systems theory; Informatik; systemteori; Mathematics and Statistics;

    Sammanfattning : Med denna kandidatuppsats vill vi belysa vikten av kompetens samt vilka kompetenser projektledarrollen och programmerarrollen bör/ska ha under livscykelmodellens olika faser. Vi valde livscykelmodellen eftersom det idag är en väl använd och etablerad utvecklingsmetod. LÄS MER