Sökning: "livshistorieintervju"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet livshistorieintervju.

 1. 1. Den osynliga flickan : En elev i samhällsvård berättar om sina upplevelser av skolan och hur de har påverkat henne

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Pia Bäckman; [2013]
  Nyckelord :socialtjänst; samhällsvård; skolerfarenheter; socialkonstruktionism; stämplingsteori; livshistorieintervju; självbild; identitet; relationer;

  Sammanfattning : SammanfattningStudien syfte är att undersöka hur en elev som har haft stödinsatser från socialtjänsten har upplevt sin skolgång. Utifrån mitt syfte har jag utgått från frågeställningarna: Hur beskriver informanten de omständigheter/faktorer som har påverkat hennes självbild/lärandeidentitet i skolåldern? Vilken bild av skolan som en plats för lärande/social arena träder fram i elevens berättelse och vad blir dess eventuella betydelse för utformningen av en pedagogisk praktik?Studiens teoretiska ansats är socialkonstruktionism och stämplingsteori. LÄS MER

 2. 2. Vägen till vidareutbildning : En studie om vilka faktorer som påverkar invandrarungdomar främst när det kommer till vidareutbildning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :admir Rahmanovic; [2012]
  Nyckelord :Vidareutbildning; invandrarungdomar; Andersberg; föräldrarnas inverkan; social habitus; umgängeskrets; integration; segregation;

  Sammanfattning : Målet med denna uppsats är att försöka få fram vilka som är de avgörande faktorerna som påverkar ungdomar med utländsk härkomst i segregerade områden att studera vidare efter gymnasiet. Metoden som används i uppsatsen är en kvalitativ metod i form av en s.k. livshistorieintervju. LÄS MER