Sökning: "livskvalitet länder"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden livskvalitet länder.

 1. 1. Bullerreducerande beläggningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Max Filinic; [2020]
  Nyckelord :Lågbullerbeläggningar; bullerreducerande beläggningar; ansvarsform; ABD; teknisk och akustisk livslängd; stenlossning; Huskvarna; Flädie E6.02; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Bulleremission från vägtrafik är på många ställen i Sverige ett påtagligt problem. Många fastigheter och rekreationsområden ligger så nära vägnätet att de utsattas hälsa och livskvalitet riskerar att försämras vid långvarig exponering. LÄS MER

 2. 2. I väntans tider : En litteraturstudie om patientens upplevelse av att vänta på en njurtransplantation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Anna Måttgård; Tiina Stridh; [2020]
  Nyckelord :Experience; kidney failure; kidney transplantation; patient; waiting; waiting list; Njursvikt; njurtransplantation; patient; upplevelse; väntan; väntelista;

  Sammanfattning : Bakgrund: Njurtransplantation ses som den främsta behandlingsmetoden vid terminal njursvikt, då den ökar både livskvalitet och livslängd för patienten jämfört med dialys. Prevalensen av njursvikt ökar i hela världen och efterfrågan av njurar möter inte behovet. LÄS MER

 3. 3. Följsamhet av läkemedel bland äldre människor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Josefine Hörström; [2020]
  Nyckelord :medical adherence; COPD; Följsamhet; äldre människor; hypertoni; depression;

  Sammanfattning : Följsamhet är när patienten följer den angivna ordinationen. En bra följsamhet är ofta avgörande för en bra behandling och är kopplad till en lägre dödlighet. En dålig följsamhet ökar risken att drabbas av sjukdom och ökar hälsovårdskostnader. I utvecklade länder är följsamheten 50 %. LÄS MER

 4. 4. Cancerrelaterad smärta - de globala skillnader

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Elena Mikaela Söderberg; Camilla Ritter; [2020]
  Nyckelord :Cancer pain; cancer-related pain relief; factors; global inequalities; pain management; Cancersmärta; cancerrelaterad smärtlindring; faktorer; globala ojämlikheter; hinder; smärthantering;

  Sammanfattning : Background: Pain related to cancer is the biggest problem for patients with this diagnosis. Every year, many suffering cancer patients die without adequate pain relief. LÄS MER

 5. 5. Patienters erfarenheter av yogans effekt som omvårdnadsåtgärd inom primärvården - En Litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Emma Backlund; Frida Helin; [2020]
  Nyckelord :Complementary and alternative medicine; evidence-based care; primary care; quality of life; yoga; Evidensbaserad vård; komplementär och alternativ medicin; livskvalitet; primärvård; yoga;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar att det i flertal länder inom sjukvården finns bristande kunskap kring implementering och rekommendation av komplementär alternativ medicin (KAM), där yoga ingår. Samtidigt visar forskning att patienter önskar alternativa behandlingsmetoder ensamt i tillägg till traditionell medicinsk behandling. LÄS MER