Sökning: "livslång vägledning"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden livslång vägledning.

 1. 1. UPPLEVELSE AV ÅTERGÅNG I ARBETE HOS PERSONER MED KOGNITIVA SVÅRIGHETER EFTER FÖRVÄRVAD HJÄRNSKADA En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Kristina Bertilsson; [2018-05-30]
  Nyckelord :Cognitive; Occupational Therapy; Qualitative; Stroke; Traumatic Brain Injury;

  Sammanfattning : Bakgrund Många personer i arbetsför ålder drabbas årligen av förvärvad hjärnskada, vilket kan leda till livslång kognitiv funktionsnedsättning. Personens upplevelse av att återgå i arbete beror förutom på individen själv även på arbetsplatsen, hälso- och sjukvård samt socialförsäkringssystemet. LÄS MER

 2. 2. ATT LÄRA FÖR LIVET : en kvalitativ studie av studie- och yrkesvägledares möjligheteratt bidra till karriärlärande för arbetssökande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Lillemor Svanlund Jonsson; Rebecca Lindahl Boyd; [2018]
  Nyckelord :livslång vägledning; karriär; career management skills; karriärkompetens; karriärlärande; karriärvägledning;

  Sammanfattning : Karriärkompetens spelar en central roll i hur livslång vägledning ska hjälpa människor att hantera sin karriär i en snabbt föränderlig tillvaro och kan ses som en trend i politiken både inom EU och i Sverige. Syftet är att utifrån ett lärandeperspektiv undersöka hur studie- och yrkesvägledare kan bedriva karriärvägledning inom stöd- och matchning hos kompletterande aktörer till Arbetsförmedlingen. LÄS MER

 3. 3. Personers erfarenheter av egenvård vid typ 2 diabetes - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Mona Persson; Veronica Eldebrant; [2015]
  Nyckelord :Type 2 diabetes; self-management; Orem; patient perspective; nursing; Typ 2 diabetes; egenvård; Orem; patientperspektiv; omvårdnad;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Typ 2 diabetes är en livsstilssjukdom som ökar både i Sverige och globalt. Egenvården är en viktig del i behandlingen av sjukdomen och är en livslång uppgift. Sjuksköterskan har en viktig roll i att, genom stöd, undervisning och vägledning, motivera och stärka personens egenvårdskapacitet. LÄS MER

 4. 4. Vuxenvägledning i det livslånga lärandet - En studie om vuxnas upplevelser av vuxenvägledning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Kaewsit Engkvist; Helene Olnert; [2012]
  Nyckelord :Studie- och yrkesvägledning; det livslånga lärandet; livslång vägledning; vuxenvägledning; yrkes- och arbetsplatsinlåsning; rörlighet på arbetsmarknaden;

  Sammanfattning : Att personer kan få studie- och yrkesvägledning i skolan vet de flesta, men var vänder sig vuxna som redan har ett arbete? Syftet var att undersöka vad personer, som varit anställda på samma arbetsplats i minst 15 år, som har eller haft en önskan om förändring, känner till om vuxenvägledning. Att intervjupersonerna skulle haft denna långa anställningstid på samma arbetsplats var för att vi ville undersöka om de var arbetsplats- eller yrkesinlåsta eller ”stannare” på arbetsmarknaden men också för att säkerställa att de haft tankar på att förändra sin arbetssituation men inte genomfört någon förändring. LÄS MER

 5. 5. En väg att nå livslångt lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Angela Lyrhagen Eliasson; [2012]
  Nyckelord :organisation; verksamhetsutveckling; personalutveckling; resurshantering; livslångt lärande; livslång vägledning.;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag försökt få en uppfattning om hur kommun X skulle kunna använda sina studie- och karriärvägledare som en resurs för att utveckla personalutvecklingsarbetet gällande kommunens anställda. Utifrån tankar om att samhällsresurser måste användas på ett effektivt sätt och att vi alla måste vara mer flexibla i våra arbeten. LÄS MER