Sökning: "livslångt perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade orden livslångt perspektiv.

 1. 1. Audionomens perspektiv på par-handledning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Birgitta Wallström-Berg; [2021-01-05]
  Nyckelord :Peer-learning; supervisor; clinical education; Par-handledning; handledare; verksamhetsförlagd utbildning;

  Sammanfattning : Background: The role of supervising audiology students has received an increased amount of attention since the introduction of the peer-learning model a few years back. Peer-learning is a model used during the students’ clinical practice. It has a specific structure based on two students actively working together as peers. LÄS MER

 2. 2. ”Det är magneter som verkligen vill sitta ihop” : en studie om det skolbaserade friluftslivet och livslång rörelserikedom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Pernilla Malmborg; Eveline Molin; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att ta reda på om friluftsliv literacy upplevs som ett möjligt pedagogiskt synsätt för ett utökat friluftslivsutövande i skolan, samt uppfattningen om huruvida denna undervisningsform kan bidra till ett livslångt lärande inom rörelse och friluftsliv. Frågeställningarna lyder: Hur arbetar lärare för att främja motivation och deltagande inom idrott och hälsa, och specifikt inom friluftslivsundervisningen? Hur påverkar olika förutsättningar undervisningen? Hur kan det skolbaserade friluftslivets kontext bidra till elevernas livslånga lärande inom och deltagande i fysiska aktiviteter? Metod: Studien genomförs i form av semistrukturerade kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Elevmotivation : En kvalitativ studie om studie- och yrkesvägledares motivationsfrämjande arbete för gymnasieelever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Larsson; Lavinia Elefant Flygelholm; [2021]
  Nyckelord :lärprocess; motivation; relationer självförmåga; studie- och yrkesvägledare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa studie- och yrkesvägledares arbete med motivations- främjande insatser för gymnasieelever. Begreppet motivation i denna studie fokuserar på den inre motivationen hos gymnasielever. LÄS MER

 4. 4. Mötet mellan skola och äldreboende

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Dastan Rashid; Timmy Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Bourdieu; Idrott och hälsa; Livslångt perspektiv; Skolprojekt; Värdegrundsarbete;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att beskriva och problematisera elevers och lärares upplevelser av ett pågående skolprojekt om värdegrunden i relation till undervisning. Skolprojektet är utformat så att elever från årskurs fyra, fem och sex själva får planera, leda och genomföra fysiska aktiviteter för äldre på ett närliggande äldreboende. LÄS MER

 5. 5. Hälsans innebörd i ämnet idrott och hälsa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Emely Davidsson; [2020]
  Nyckelord :Hälsa; idrott; idrottslärare; styrdokument; läroplansteori.;

  Sammanfattning : Bakgrunden till studien utgår från Skolinspektionens rapporter om ämnet Idrott och hälsa. En avgörande skillnad mellan styrdokumenten och den genomförda undervisningen blir tydlig i skolinspektionens rapport från 2018. Rapporten visar att endast 12 av 800 noteringar kan kopplas till området hälsa. LÄS MER