Sökning: "livslopp"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet livslopp.

 1. 1. Gudsupplevelsens värde i herrnhutiska livslopp mellan 1743 och 1864

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Benjamin Wolfbrandt; [2019-06-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper is compiled of memoirs, from six individuals within the Moravian Church, between 1743 and 1864, and they are being analyzed to understand how these individuals valued a divine encounter. The purpose of this paper is to see how individuals within a tradition, that advocates the need for a subjective divine experience, are affected by this tradition’s emphasis on subjective experiences. LÄS MER

 2. 2. Livsberättelser om att flytta till äldreboende : vändpunkter för ensamstående äldre kvinnor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Cecilia Engman; Sofia Magnusson; [2019]
  Nyckelord :Life course; life stories; life quality; retirement homes; turning points; god ålderdom; livsberättelser; livslopp; vändpunkter; äldreboende;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa och få ökad förståelse för hur ensamstående äldre kvinnorupplever sin flytt till äldreboende och vad god ålderdom är. Tre kvinnor har intervjuats i enkvalitativ studie med djupintervjuer som grund för den hermeneutiska tolkningen. LÄS MER

 3. 3. Att bäras ut eller bära ut? : En etnologisk studie om äldre personers syn på ålderdom, hem och att flytta i förhållande till åldrande och livslopp.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Amanda Wide; [2019]
  Nyckelord :Old age; ageing; live course; home; moving; Ålderdom; åldrande; livslopp; hem; flytta;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how notions of ageing, old age, life course and a good life is related to old peoples understanding of and their actions about their living situation. Notions, ideals and practices of home, ageing and old age are studied with ethnographic methods and analyzed with Sara Ahmeds phenomenological and queer theoretical tools ”the straight line” and ”orientation” to show how they relate to each other. LÄS MER

 4. 4. Fritidsvanor hos socialt utsatta barn

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete

  Författare :Torbjörn Kalin; [2018]
  Nyckelord :child abuse; child neglect; organized leisure time activities; CTQ; SDQ; Övergrepp mot barn; försummelse av barn; strukturerade ledarledda fritidsaktiviteter; CTQ; SDQ;

  Sammanfattning : Strukturerade ledarledda fritidsaktiviteter, SLF, har ett starkt samband med positiva utfall i ett livslopp. Samtidigt är ostrukturerade fritidsaktiviteter starkt relaterade till negativa utfall i ett livslopp. LÄS MER

 5. 5. Att åldras i glesbygd : En kvalitativ studie av äldre personers upplevelserav att vara äldre och att åldras i rural miljö

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Martina Arnesson; Linnea Berggren; [2018]
  Nyckelord :Äldre; Glesbygd; Livskvalitet; Omsorg; Livslopp; Livsform;

  Sammanfattning : De demografiska och välfärdsstatliga förändringar som skett under senare decennier, med en växande andel äldre personer, ett offentligt tillbakadragande och fler privata, informella och ideella aktörer, innebär utmaningar för äldreomsorgen i Sverige i allmänhet och glesbygden i synnerhet. Där kan förutsättningarna och behoven för äldre se annorlunda ut jämfört med i städer. LÄS MER