Sökning: "livsmanus"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet livsmanus.

  1. 1. ”Varför ska jag gå runt och vänta?” En normkritisk intervjustudie med frivilligt ensamstående mammor

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

    Författare :Ingrid Johansson; Mauritza Klingspor; [2019-05-16]
    Nyckelord :Agens; empowerment; frivilligt ensamstående mamma; heteronormativitet; kärnfamilj; livsmanus; makt; moderskap; modrande; tvåsamhet; normer; poststrukturalism; queerteori; Agency; heteronormativity; motherhood; single mother by choice; queer theory;

    Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how single mothers by choice motivate their family form and experience norms surrounding family and motherhood. In interviews with six women who became mothers through assisted reproduction technology we analyze motives and reasons behind their choice of family form and how they experience motherhood. LÄS MER